Lähipiiriliiketoimet

Hallitus on määritellyt lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiiriliiketoimia Yhtiön ja sen lähipiirin välillä ja varmistaa, että mahdolliset esteellisyystilanteet huomioidaan Yhtiön päätöksenteossa asianmukaisesti. Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.

Purmo Group voi tehdä lähipiiriin kuuluvien osapuolten kanssa liiketoimia, jotka ovat osa Purmo Groupin tavanomaista liiketoimintaa ja jotka toteutetaan markkinaehtoisesti Purmo Groupin sisäistä päätöksentekoa koskevia ohjeita noudattaen. Purmo Groupin hallitus tekee esteellisyystilanteita koskevat säännöt huomioon ottaen päätökset sellaisista lähipiiriin kuuluvien osapuolten kanssa tehtävistä liiketoimista, jotka eivät ole osa Purmo Groupin tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta markkinaehtoisesti.

Yhtiön taloushallinto valvoo lähipiiriliiketoimia kirjanpidon, hallituksen asiakirjojen ja muiden saatavilla olevien lähteiden perusteella ja tekee säännöllisesti lähipiiriliiketoimia koskevia kyselyitä johdolle ja johdon avainhenkilöille. Neljännesvuosittaisen raportoinnin yhteydessä taloushallinnon prosesseilla varmistetaan, että lähipiiriliiketoimet raportoidaan asianmukaisesti, jotta ne voidaan lisätä taloudellista raportointia varten ylläpidettävään lähipiiriliiketoimien seurantalistaan. Seurantalista toimitetaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle tiedoksi.

Lähtökohtaisesti kaikki lähipiiriliiketoimet on raportoitava tilinpäätösten liitetiedoissa ja merkittävät lähipiiriliiketoimet myös osavuosikatsauksissa. Lisäksi Yhtiö julkistaa tällaiset lähipiiriliiketoimet siten kuin soveltuvassa lainsäädännössä ja Nasdaq Helsingin säännöissä edellytetään.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla