Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan päätarkoituksena on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeisiin nähden riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys ja että heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa Hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen. Nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen sukupuolijakauman ja monimuotoisuuden saavuttamiseen hallituksessa arvioidessaan Hallituksen pätevyyttä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tulee työssään huomioida Yhtiön monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen keskeisimmät kohdat.

Nimitystoimikunnan nimittäminen ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta yhtiön suurimpien osakkeenomistajien nimittämästä henkilöstä. Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat yhtiönkolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) kunkin vuoden toukokuun 30. päivänä (”Määräytymispäivä”) edustavat suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan. 13.12. järjestetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä poiketaan väliaikaisesti siten, että sulautumisen täytäntöönpanopäivää (eli 31.12.2021) seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet määritetään Purmo Group Oyj:n kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan perusteella kymmenentenä täytäntöönpanopäivää seuraavana pankkipäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kolmea suurinta osakkeenomistajaa nimittämään kukin yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunta on perustettu valmistelemaan vuosittain ja muutoin tarvittaessa ehdotuksia hallituksen jäsenten, mukaan lukien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, valintaan ja palkitsemiseen liittyen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnalla on toimivalta suorittaa seuraavat tehtävät ja täyttää seuraavat velvollisuudet:

  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely yhtiöjärjestyksen asettamissa puitteissa;
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely ottaen huomioon Yhtiön monimuotoisuutta koskevat periaatteet;
  • yhtiökokoukselle tehtävien hallituksen jäsenten ja valiokuntien palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelu ja esittely yhtiön hallintoelinten palkitsemispolitiikan mukaisesti; sekä
  • Hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsintä.

Ehdotukset ja raportointi

Nimitystoimikunta jättää ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta joka vuosi. Jos asia, jota Nimitystoimikunnan täytyy valmistella, tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunta jättää ehdotuksensa hallitukselle riittävän ajoissa, jotta se saadaan sisällytettyä yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja esittelee ehdotukset yhtiökokouksessa. Tiedot Nimitystoimikunnan valintaprosessista, kokoonpanosta ja toiminnasta sekä ehdotuksista julkaistaan yhtiön verkkosivuilla ja yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Palkitseminen

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päätä. Yhtiö on velvollinen maksamaan kaikki Nimitystoimikuntaan liittyvät kohtuulliset kustannukset ja kulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet

  • Matts Rosenberg, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
  • Alexander Ehrnrooth
  • Peter Seligson

Tomas von Rettig, Purmo Groupin hallituksen puheenjohtaja, toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner