Palkitseminen ja kannustimet

Palkitsemispolitiikan mukaisesti sovellettavilla palkitsemisperiaatteilla on Purmo Groupissa seuraavat tavoitteet:

 • jakaa palkitseminen osiin, esimerkiksi kiinteään peruspalkkaan, muuttuviin suoritusperusteisiin kannustimiin ja muihin maksuihin, kuten eläkkeeseen ja luontoisetuihin
 • määrittää selvät keskeiset suorituskykymittarit strategian toteutukseen liittyen
 • houkutella ja pitää yhtiössä huippuosaajia
 • lisätä työntekijöiden sitoutumista selkeyden ja ymmärryksen avulla.

Yhtiön palkitsemisvaliokunta tarkastelee palkitsemispolitiikkaa vuosittain varmistaakseen, että se on yhdenmukainen markkinakäytäntöjen, yhtiön strategian ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkion kehitys verrattuna Purmo Groupin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja Purmo Groupin taloudelliseen kehitykseen. Vertailukelpoisia tietoja on saatavilla vain neljän vuoden ajalta.

1) Sisältää edeltävän toimitusjohtajan palkan ja bonuksen 31.8.2020 asti ja nykyisen toimitusjohtajan palkan ja bonuksen 1.7.2020 lähtien
2) Keskimääräinen Purmo Groupin työntekijöiden korvaus sisältää kaikki palkat ja palkkiot, mukaan lukien lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot jaettuna työntekijöiden keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana. Korvaukset eivät sisällä sosiaaliturva- ja muita työnantajakuluja.
3) Vuoden 2022 hallituksen jäsenten palkkiosummaa on oikaistu.
Korvaus20232022202120202019
Hallituksen jäsenten palkitseminen, euroa 523 200461 8001503 172761 000195 000
% liikevaihdosta0,1%0,1 %0,1 %0,1 %0,0 %
Toimitusjohtajan palkitseminen, euroa718 108818 974638 662711 7091589 449
% liikevaihdosta0,1%0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %
Purmo Groupin työntekijä keskimäärin, euroa238 40537 13038 83536 52636 655
Keskimääräinen henkilöstön määrä3 2283 4763 3603 2873 297
Liikevaihto, milj. euroa743,2904,1843,6671,2696,8
Oikaistu käyttökate, milj. euroa92,392,9103,985,165,4

Hallituksen palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallitukselle maksettavia palkkioita. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.4.2024 päätettiin, että palkkiot pidetään ennallaan ja hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

 • 92 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle;
 • 53 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle;
 • 53 000 euroa kullekin hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle; ja
 • 48 000 euroa kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle.

Vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan Purmo Groupin C-sarjan osakkeina.

Vuosipalkkio maksetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen tai niin pian kuin laillisesti mahdollista sen jälkeen. Yhtiö maksaa osakkeiden hankintaan liittyvät kustannukset ja varainsiirtoveron. Jos palkkion osaa ei voida maksaa osakkeina lain vaatimusten tai muiden säännösten johdosta tai hallituksen jäseneen liittyvistä syistä, voidaan palkkio maksaa kokonaisuudessaan rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi jäisi lyhyemmäksi, maksetaan palkkio toimikauden pituuden mukaisessa suhteessa.

Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkion lisäksi kokouspalkkio kultakin hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta seuraavasti:

 • 800 euroa kultakin hallituksen jäsenen asuinmaassa pidettävältä kokoukselta;
 • 1 400 euroa kultakin hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella, mutta asuinmaan kanssa samalla mantereella pidettävältä kokoukselta;
 • 2 600 euroa kultakin muulla mantereella kuin hallituksen jäsenen asuinmaan mantereella pidettävältä kokoukselta; tai
 • 800 euroa kultakin puhelimitse tai virtuaalisten viestintäkanavien välityksellä pidettävältä kokoukselta.

Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäkokouspalkkiona 800 euroa kultakin hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta.

Lisäksi korvaus kohtuullisista matka-, majoitus- sekä muista hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvistä kustannuksista maksetaan Yhtiön soveltuvien ohjeiden mukaisesti.

Kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2023, euroa

Hallituksen jäsenKiinteät vuosipalkkiot 2023Kokouspalkkiot 2023Palkkiot yhteensä 2023Osakepalkkiot 2023Palkkiot yhteensä 2022
Tomas von Rettig, puheenjohtaja92 00026 20074 000-78 000
Matts Rosenberg53 00021 00061 2002 43671 600
Carina Edblad48 00013 20061 4002 20660 600
Catharina Stackelberg48 00013 40062 8002 20658 200
Carlo Grossi48 00014 80068 2002 206 59 400
Alexander Ehrnrooth48 00020 20048 0002 206 63 600
Jyri Luomakoski53 00024 40077 4002 43670 400
Yhteensä8 850133 200523 200 13 696461 800

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot 2023, euroa

1) Ansainta perustuu suoriutumiseen tilikaudella 2023, ja se maksettiin vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
2)Toimitusjohtaja on tavallisesti oikeutettu liittymään yhtiön tai konserniyhtiön maksupohjaisen eläkejärjestelmään. Koska toimitusjohtaja on kuitenkin jo saavuttanut eläkekaton (Life Time Pension Allowance), hänelle maksetaan sen sijaan lisämaksuna osuus, joka on suuruudeltaan yhtä suuri kuin eläkejärjestelmän mukainen eläkemaksu olisi. Toimitusjohtajalle ei ole etukäteen määritelty eläköitymisajankohtaa.
PeruspalkkaLyhytaikainen kannustin1Pitkäaikainen kannustin rahanaPitkäaikainen kannustin osakkeinaEdutEläkemaksut2Yhteensä
495 552158 577 --2 97961 000718 108

Palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan palkkio muodostuu muun muassa peruspalkasta, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista ja muista eduista siten, että palkkio on houkutteleva ja on sidoksissa strategian toteuttamiseen.

Toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustinohjelma

Lyhytaikaisen kannustimen maksaminen perustuu hallituksen asettamiin yhtiön tavoitteisiin ja tilikauden tulokseen.

Lyhytaikaisen kannustimen ansaintajakso 2022 (maksettu vuonna 2023)

Toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustin vuodelle 2022 perustui tilikaudelle tammikuu–joulukuu 2022 etukäteen määriteltyjen Purmo Groupin tavoitteiden saavuttamiseen. Vuonna 2022 vuotuisen lyhytaikaisen kannustinohjelman suuruus oli korkeintaan 60 prosenttia toimitusjohtajan vuotuisesta peruspalkasta.

Purmo Groupin vuoden 2022 tavoitteiden perusteella toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustin oli 3,75 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Lyhytaikaisen kannustimen maksu suoritettiin maaliskuussa 2023.

1) Muunnettu Iso-Britannian punnasta euroihin käyttäen vuoden 2022 keskimääräistä valuuttakurssia.
Vuoden 2022 suoritusmittaritPainotusToteuma (0-100 %)
Oikaistu käyttökate60 %0–50 % välillä
Vapaa kassavirta30 %0–50 % välillä
ESG-tavoitteet10 %50-100 % välillä
MaksuEUR 17 888 1

Lyhytaikaisen kannustimen ansaintajakso 2023 (maksetaan vuonna 2024)

Toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustin vuodelle 2023 perustui tilikaudelle tammikuu–joulukuu 2023 etukäteen määriteltyjen yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen. Vuonna 2023 vuosittaisen lyhytaikaisen kannustinohjelman suuruus oli korkeintaan 80 prosenttia toimitusjohtajan vuosittaisesta peruspalkasta.

Purmo Groupin vuoden 2023 tavoitteiden perusteella toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustin oli 32,0 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Lyhytaikaisen kannustimen maksu suoritetaan maaliskuussa 2024.

1) Muunnettu Iso-Britannian punnasta euroihin käyttäen vuoden 2023 keskimääräistä valuuttakurssia.
Vuoden 2023 suoritusmittaritPainotusToteuma (0-100 %)
Oikaistu käyttökate40 %0–50 % välillä
Accelerate PG -ohjelma40 %50–100 % välillä
Nettokäyttöpääoma10%0–50 % välillä
ESG-tavoitteet10 %0–50 % välillä
MaksuEUR 158 5771

Toimitusjohtajan pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtaja osallistui hallituksen päättämään pitkäaikaiseen suoriteperusteiseen lisäosakejärjestelmään, joka otettiin käyttöön 6.7.2022.

Toimitusjohtaja sijoitti järjestelmään yhteensä 32 258 Purmo Groupin C-sarjan osaketta. Toimitusjohtajalla on oikeus samanlaiseen palkkioon kuin muillakin pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvilla.

Järjestelmän ansaintakriteerin tavoitetasona on hallituksen päättämä Purmo Groupin C-sarjan osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy TSR-tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Palkkion maksu edellyttää osakkeen arvolle asetetun 16,00 euron alarajan saavuttamista. Enimmäispalkkio maksetaan osakkeen arvon saavuttaessa 24,00 euroa. Yhtiön jakamat osingot ja muut pääomanpalautukset vuosien 2022–2027 aikana lisätään osakkeen markkinahintaan määriteltäessä osakkeen arvoa palkkion maksua varten. Uudessa suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä on yksi ansaintajakso, johon kuuluvat tilikaudet 2022– 2025. Ansaintajakson jälkeen alkaa palkkioiden maksukausi, joka ajoittuu tilikausille 2026–2027. Palkkio maksetaan osallistujille Purmo Groupin C-sarjan osakkeina ja rahana, jonka on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja.

JärjestelmäJärjestelmän nimiAnsaintajaksoMaksuvuosiSuorituskykymittaritPainotusToteuma
LisäosakejärjestelmäLTIP 20222022–20252026–2027Osakkeen kokonaistuotto (TSR)100 %-

Johdon ja avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Purmo Groupin hallitus päätti  20.7.2022 uudesta yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu arviolta enintään 50 avainhenkilöä sisältäen toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenet. Suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän 2022–2027 tarkoituksena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön pitkän aikavälin arvon kasvattamiseksi. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen ja hyvään suoritukseen perustuva kannustinjärjestelmä. Lue lisää

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla