Palkitseminen ja kannustimet

Palkitsemispolitiikan mukaisesti sovellettavilla palkitsemisperiaatteilla on Purmo Groupissa seuraavat tavoitteet:

 • jakaa palkitseminen osiin, esimerkiksi kiinteään peruspalkkaan, muuttuviin suoritusperusteisiin kannustimiin ja muihin maksuihin, kuten eläkkeeseen ja luontoisetuihin
 • määrittää selvät keskeiset suorituskykymittarit strategian toteutukseen liittyen
 • houkutella ja pitää yhtiössä huippuosaajia
 • lisätä työntekijöiden sitoutumista selkeyden ja ymmärryksen avulla.

Yhtiön palkitsemisvaliokunta tarkastelee palkitsemispolitiikkaa vuosittain varmistaakseen, että se on yhdenmukainen markkinakäytäntöjen, yhtiön strategian ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkion kehitys verrattuna Purmo Groupin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja Purmo Groupin taloudelliseen kehitykseen. Vertailukelpoisia tietoja on saatavilla vain neljän vuoden ajalta.

1 Sisältää edeltävän toimitusjohtajan palkan ja bonuksen 31.8.2020 asti ja nykyisen toimitusjohtajan palkan ja bonuksen 1.7.2020 lähtien.
2 Sisältää kaikki palkat ja palkkiot, mukaan lukien lyhyen aikavälin kannustinmaksut, pois lukien työnantajan kulut (sosiaaliturva- ja eläkemaksut ja muut vastaavat maksut), jaettuna työntekijöiden keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana.
Korvaus2022202120202019
Hallituksen jäsenten palkitseminen, euroa 562 489503 172761 000195 000
% liikevaihdosta0,1 %0,1 %0,1 %0,0 %
Toimitusjohtajan palkitseminen, euroa818 974638 662711 7091589 449
% liikevaihdosta0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %
Purmo Groupin työntekijä keskimäärin, euroa237 13038 83536 52636 655
Keskimääräinen henkilöstön määrä3 4763 3603 2873 297
Liikevaihto, milj. euroa904,1843,6671,2696,8
Oikaistu käyttökate, milj. euroa92,9103,985,165,4

Hallituksen palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallitukselle maksettavia palkkioita. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2023 päätettiin, että palkkiot pidetään ennallaan ja hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

 • 92 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle;
 • 53 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle;
 • 53 000 euroa kullekin hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle; ja
 • 48 000 euroa kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle.

Vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan Purmo Groupin C-sarjan osakkeina.

Vuosipalkkio maksetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen tai niin pian kuin laillisesti mahdollista sen jälkeen. Yhtiö maksaa osakkeiden hankintaan liittyvät kustannukset ja varainsiirtoveron. Jos palkkion osaa ei voida maksaa osakkeina lain vaatimusten tai muiden säännösten johdosta tai hallituksen jäseneen liittyvistä syistä, voidaan palkkio maksaa kokonaisuudessaan rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi jäisi lyhyemmäksi, maksetaan palkkio toimikauden pituuden mukaisessa suhteessa.

Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkion lisäksi kokouspalkkio kultakin hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta seuraavasti:

 • 800 euroa kultakin hallituksen jäsenen asuinmaassa pidettävältä kokoukselta;
 • 1 400 euroa kultakin hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella, mutta asuinmaan kanssa samalla mantereella pidettävältä kokoukselta;
 • 2 600 euroa kultakin muulla mantereella kuin hallituksen jäsenen asuinmaan mantereella pidettävältä kokoukselta; tai
 • 800 euroa kultakin puhelimitse tai virtuaalisten viestintäkanavien välityksellä pidettävältä kokoukselta.

Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäkokouspalkkiona 800 euroa kultakin hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta.

Lisäksi korvaus kohtuullisista matka-, majoitus- sekä muista hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvistä kustannuksista maksetaan Yhtiön soveltuvien ohjeiden mukaisesti.

Kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

1 Maksettu vuonna 2022 Purmo Group Oy Ab:n hallitukselle.
2 Palkkiota ei maksettu vuonna 2021, jolloin Rettig Group Oy Ab omisti 100 prosenttia Purmo Group Oy:stä.
3 Tomas von Rettig käytti oikeuttaan kieltäytyä vuosipalkkion osakeosuudesta.
Hallituksen jäsenKiinteä vuosi- palkkio 20211Kokouspalkkiot 20211Kiinteä vuosi- palkkio 2022Kokouspalkkiot 2022Osakepalkkio 2022
Tomas von Rettig, puheenjohtaja2-55 20022 8003
Matts Rosenberg2-53 00018 60021 194
Carina Edblad1 75080048 00012 60019 191
Catharina Stackelberg1 750-48 00010 20019 191
Carlo Grossi1 75080048 00011 40019 191
Alexander Ehrnrooth1 8001 75048 00015 60019 191
Jyri Luomakoski1 8001 75053 00017 40021 181
Yhteensä8 8505 100353 200108 600119 139

Purmo Group Oyj:n toimitusjohtajan palkitseminen

1 Ansainta perustuu suoriutumiseen tilikaudella 2021, ja se maksettiin vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
2 Toimitusjohtajalla on tavallisesti oikeus liittyä yhtiön tai konserniyhtiön maksupohjaisen eläkejärjestelmän aktiiviseksi jäseneksi. Toimitusjohtaja on kuitenkin saavuttanut eläkekaton (Life Time Pension Allowance), ja näin ollen eläkemaksun sijasta maksetaan lisämaksuna osuus, joka vastaa 15 prosenttia peruspalkasta. Toimitusjohtajalle ei ole määritetty eläköitymispäivää.
PeruspalkkaLyhytaikainen kannustin1Pitkäaikainen kannustin rahanaPitkäaikainen kannustin osakkeinaEdutEläkemaksut2Yhteensä
486 308267 620--2 78962 257818 974

Palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan palkkio muodostuu muun muassa peruspalkasta, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista ja muista eduista siten, että palkkio on houkutteleva ja on sidoksissa strategian toteuttamiseen.

Toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustinohjelma

Lyhytaikaisen kannustimen maksaminen perustuu hallituksen asettamiin yhtiön tavoitteisiin ja tilikauden tulokseen.

Lyhytaikaisen kannustimen ansaintajakso 2021 (maksettu vuonna 2022)

Toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustin vuodelle 2021 perustui tilikaudelle tammikuu–joulukuu 2021 etukäteen määriteltyjen Purmo Groupin tavoitteiden saavuttamiseen. Vuonna 2021 vuotuisen lyhytaikaisen kannustinohjelman suuruus oli korkeintaan 60 prosenttia toimitusjohtajan vuotuisesta peruspalkasta.

Purmo Groupin vuoden 2021 tavoitteiden perusteella toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustin oli 54 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Lyhytaikaisen kannustimen maksu suoritettiin maaliskuussa 2022.

1 Muunnettu 223 832 Iso-Britannian punnasta euroihin maaliskuun 2022 valuuttavaihtokurssin perusteella.
Vuoden 2021 suorituskykymittaritPainotusTulos
Oikaistu käyttökate50 %enimmäistaso
Vapaa kassavirta10 %alle tavoitetason
Liiketoiminnan tehostamisohjelman tavoitteiden saavuttaminen40 %enimmäistaso
Maksu267 620 euroa1

Lyhytaikaisen kannustimen ansaintajakso 2022 (maksetaan vuonna 2023)

Toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustin vuodelle 2022 perustui tilikaudelle tammikuu–joulukuu 2022 etukäteen määriteltyjen yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen. Vuonna 2022 vuosittaisen lyhytaikaisen kannustinohjelman suuruus oli korkeintaan 60 prosenttia toimitusjohtajan vuosittaisesta peruspalkasta.

Purmo Groupin vuoden 2022 tavoitteiden perusteella toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustin oli 3,75 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Lyhytaikaisen kannustimen maksu suoritetaan maaliskuussa 2023.

1 Muunnettu 15 554 Iso-Britannian punnasta euroihin joulukuun 2022 valuuttavaihtokurssin perusteella.
Vuoden 2022 suorituskykymittaritPainotusTulos
Oikaistu käyttökate60 %alle tavoitetason
Vapaa kassavirta30 %alle tavoitetason
ESG-tavoitteet10 %tavoitteen ja enimmäistason välillä
Maksu17 888 euroa1

Toimitusjohtajan pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtaja osallistui hallituksen päättämään pitkäaikaiseen suoriteperusteiseen lisäosakejärjestelmään, joka otettiin käyttöön 6.7.2022.

Toimitusjohtaja sijoitti järjestelmään yhteensä 32 258 Purmo Groupin C-sarjan osaketta. Toimitusjohtajalla on oikeus samanlaiseen palkkioon kuin muillakin pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvilla.

Järjestelmän ansaintakriteerin tavoitetasona on hallituksen päättämä Purmo Groupin C-sarjan osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy TSR-tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Palkkion maksu edellyttää osakkeen arvolle asetetun 16,00 euron alarajan saavuttamista. Enimmäispalkkio maksetaan osakkeen arvon saavuttaessa 24,00 euroa. Yhtiön jakamat osingot ja muut pääomanpalautukset vuosien 2022–2027 aikana lisätään osakkeen markkinahintaan määriteltäessä osakkeen arvoa palkkion maksua varten. Uudessa suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä on yksi ansaintajakso, johon kuuluvat tilikaudet 2022– 2025. Ansaintajakson jälkeen alkaa palkkioiden maksukausi, joka ajoittuu tilikausille 2026–2027. Palkkio maksetaan osallistujille Purmo Groupin C-sarjan osakkeina ja rahana, jonka on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja.

JärjestelmäJärjestelmän nimiAnsaintajaksoMaksuvuosiSuorituskykymittaritPainotusTulos
LisäosakejärjestelmäLTIP 20222022–20252026–2027Osakkeen kokonaistuotto (TSR)100 %

Johdon ja avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Purmo Groupin hallitus päätti  20.7.2022 uudesta yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu arviolta enintään 50 avainhenkilöä sisältäen toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenet. Suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän 2022–2027 tarkoituksena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön pitkän aikavälin arvon kasvattamiseksi. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen ja hyvään suoritukseen perustuva kannustinjärjestelmä. Lue lisää

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner