Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että Yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Tehokkaan valvonnan avulla voidaan ennaltaehkäistä poikkeamat tavoitteista tai havaita ne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, tehokkuus, jatkuvuus, ja että Konsernin taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on sekä ulkoisesti että sisäisesti luotettavaa ja lakien ja määräysten mukaista, ja että sisäisiä periaatteita ja toimintaohjeita noudatetaan. Sisäisen valvonnan toimet kohdistuvat kaikkiin konsernin tasoihin. Tietojärjestelmät ovat tehokkaan sisäisen valvonnan kannalta kriittisen tärkeitä.

Valvontatoimenpiteiden suunnittelu lähtee liiketoiminnan tavoitteiden määrittelemisestä ja tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamisesta ja arvioinnista. Valvontatoimenpiteet kohdistetaan riskiperusteisesti ja valitaan tarkoituksenmukaisesti siten, että riskit ovat hallinnassa.

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on hallituksella ja toimitusjohtajalla. Toimitusjohtaja asettaa sisäisen valvonnan puitteet (”tone at the top”) johtamalla johtoryhmää, tarjoamalla sille ohjausta sekä tarkastelemalla tapaa, jolla se hallinnoi ja ohjaa liiketoimintaa. Toimitusjohtajan vastuulla on johtaa Yhtiön liiketoimintaa ja hallintoa soveltuvien säännösten ja määräysten sekä hallitusten antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja on vastuussa riittävien sisäisen valvonnan prosessien perustamisesta organisaatiossa. Talousjohtaja ja Purmo Groupin operatiivinen johto avustavat toimitusjohtajaa näissä tehtävissä. Liiketoiminnot ja Konsernin talousosasto ovat vastuussa taloudellisten tietojen raportointiprosesseista. Tarkastusvaliokunta ja hallitus arvioivat taloudellisen raportoinnin prosesseja ja seuraavat konsernin taloudellista tilannetta. Tarkastusvaliokunta ja hallitus käyvät läpi osa- ja puolivuosikatsaukset sekä tilinpäätökset ennen niiden hyväksymistä ja julkaisemista.

Riskienhallinta

Purmo Groupin riskienhallinnan ensisijaisena tavoitteena on tukea Yhtiön strategian toteutumista, liiketoiminnan jatkuvuutta ja liiketoimintatavoitteiden toteutumista ennakoimalla Yhtiön liiketoimintaan mahdollisesti liittyviä riskejä ja hallitsemalla niitä ennakoivasti. Yrityksen riskienhallinnassa painotetaan yrityskulttuurin merkitystä ja se on osa Purmo Groupin toimintoja, suunnittelua ja päätöksentekoa. Riski määritellään epävarmaksi tapahtumaksi, jonka aiheuttaa ulkoinen tai sisäinen tekijä ja joka voi olla joko uhka tai mahdollisuus. Hallitus on hyväksynyt riskienhallintaa koskevan politiikan, jossa määritellään Purmo Groupin riskienhallinnan viitekehys, prosessit, hallinto ja vastuut. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan vastuulla on varmistaa, että Purmo Groupin riskienhallinnan
prosessit ovat kattavat. Hallitus määrittelee riskinottohalukkuuden ja riskinsietokyvyn kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan.

Yhtiön operatiivisen johdon vastuulla on saavuttaa asetetut tavoitteet sekä valvoa, hallinnoida ja minimoida riskejä, jotka uhkaavat kyseisiä tavoitteita. Operatiivisen johdon vastuulla on myös riskienhallintaan liittyvä työ sekä riskienhallinnan prosessien tehokkuuden ja riittävien resurssien varmistaminen. Talousjohtajan vastuulla on antaa ohjeita ja neuvoa riskienhallinnan käytäntöjä Yhtiön toiminnoille, sekä valvoa prosessien täytäntöönpanoa. Riskienhallinnan arvioiminen on koordinoitu talousjohtajan ja riskienhallintapäällikön kesken. Riskienhallintapäällikkö tukee johtoa, operatiivista liiketoimintaa ja muita tukitoimintoja riskienhallintatyössä. Talousjohtaja raportoi keskeiset riskit hallitukselle vuosittain. Hallitus käsittelee keskeisimmät Purmo Groupiin liittyvät riskit ja epävarmuustekijät ja raportoi niistä vuosittain toimintakertomuksessa. Lisäksi Yhtiö kuvaa merkittävimmät lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät osa- ja puolivuotiskatsauksissa. Purmo Groupin liiketoiminta-alueet vastaavat operatiiviseen toimintaansa liittyvistä riskeistä ja niiden tunnistamisesta, arvioimisesta ja rajoittamisesta. Yhtiön sisäinen tarkastus on vastuussa riskiperusteisen tarkastussuunnitelman kehittämisestä ja tarkastusmenetelmien toteuttamisesta suunnitelman mukaisesti ja raportoi itsenäisesti suoraan hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner