Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava liputusilmoitus pörssitiedotteena mahdollisimman pian. Liputussääntelyllä pyritään turvaamaan sijoittajien mahdollisuus saada tietoa listayhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteesta ja sen muutoksista. Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa tai ylittää taikka alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus tulee tehdä Finanssivalvonnan liputuslomakkeella, joka löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Yhtiölle lähetettävän liputuslomakkeen voi lähettää osoitteeseen investors@purmogroup.com.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla