Kutsu Purmo Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

25.03.2022

Purmo Group Oyj, Pörssitiedote 25.3.2022 klo 12:10

Purmo Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.4.2022 klo 13.00 Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Bulevardi 46, 00120, Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä. Ohjeita osakkeenomistajille löytyy tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen tilapäisen lainsäädännön (375/2021) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi, sekä yhtiökokouksen pitämiseksi ennakoitavalla tavalla siten, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset osallistumismahdollisuudet, samalla varmistaen viranomaisten asettamien kulloinkin voimassa olevien rajoitusten noudattaminen.

Yhtiön johto ei osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiö julkaisee toimitusjohtajan esityksen internetsivuillaan noin 25.3.2022.

Purmo Group Oyj järjestää erillisen, virtuaalisen sijoittajatapaamisen maanantaina 25.4.2022 klo 14.00, varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Sijoittajatapaamisen aikana varsinaisen yhtiökokouksen tekemät päätökset esitellään ja osakkeenomistajat voivat esittää niihin liittyviä kysymyksiä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja johtoryhmälle. Sijoittajatapaaminen ei ole osa varsinaista yhtiökokousta. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaiset kysymykset on siten esitettävä etukäteen kutsun osassa C kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua sijoittajatapaamiseen Yhtiön internetsivuilla olevan linkin kautta osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset/. Kysymyksiä voidaan esittää sijoittajatapaamisen aikana tai ennen sijoittajatapaamista sähköpostitse osoitteeseen investors@purmogroup.com.

  1. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Sonja Siggberg. Mikäli Sonja Siggberg on painavasta syystä johtuen estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Liisa Krogerus. Mikäli Liisa Krogerus on painavasta syystä johtuen estynyt toimimasta pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen mukaisesti.

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka on julkaistu 25.3.2022 ja jotka ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi /yhtiokokoukset/, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 377 864 962,16 euroa. Emoyhtiön tilikauden tulos oli tappiollinen johtuen Purmo Group Oy Ab:n ja Virala Acquisition Company Oyj:n sulautumisesta 31.12.2021.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan pääomanpalautusta 0,36 euroa C-sarjan osakkeelta kahdessa erässä ja että F-sarjan osakkeille maksetaan pääomanpalautusta kahdessa erässä Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Pääomanpalautus maksetaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja sen seurauksena, että ensimmäinen osakkeen hintaraja F-sarjan osakkeiden muuntamiseksi C-sarjan osakkeiksi ylittyi syyskuussa 2021 ja ottaen huomioon F-sarjan osakkeiden lukumäärän laimentumisen uusien C-sarjan osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 1.3.2022, F-sarjan osakkeilla on tällä hetkellä oikeus 0,69 prosenttia vastaavaan varojenjakoon C-sarjan osakkeille ehdotetusta pääomanpalautuksesta, mikä vastaa 0,07 euron pääomanpalautusta F-sarjan osakkeelta. Ehdotettu pääomanpalautus vastaa yhteensä noin 14 886 236,79 euroa perustuen varojenjakoon oikeutettujen osakkeiden nykyiseen lukumäärään.

Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä on 0,18 euroa C-sarjan osakkeelta ja 0,03 euroa F-sarjan osakkeelta perustuen F-sarjan osakkeiden yhtiöjärjestyksen mukaiseen oikeuteen varojenjakoon tällä hetkellä. Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 27.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja ensimmäisen erän irtoamispäivä on 26.4.2022. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että ensimmäinen erä maksetaan 4.5.2022.

Pääomanpalautuksen toinen erä on 0,18 euroa C-sarjan osakkeelta ja 0,04 euroa F-sarjan osakkeelta perustuen F-sarjan osakkeiden yhtiöjärjestyksen mukaiseen oikeuteen varojenjakoon tällä hetkellä. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 26.9.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja toisen erän irtoamispäivä on 23.9.2022. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toinen erä maksetaan 3.10.2022. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä toiselle erälle, mikäli esim. Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous hyväksyy uuden toimielinten palkitsemispolitiikan Virala Acquisition Company Oyj:n (VAC) ja Purmo Group Oy Ab:n 31.12.2021 tapahtuneen sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena.

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, 25.3.2022 pörssitiedotteena julkaistu ja Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com /fi/hallinnointi/yhtiokokoukset/ saatavilla oleva toimielinten palkitsemispolitiikka katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

11 Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin.

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, 25.3.2022 pörssitiedotteena julkaistu ja Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com /fi/hallinnointi/yhtiokokoukset/ saatavilla oleva toimielinten palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

  • 92 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle;
  • 53 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle;
  • 53 000 euroa kullekin hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle; ja
  • 48 000 euroa kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin Purmo Groupin C-sarjan osakkeina. Hallituksen jäseniä suositellaan pitämään osakkeet koko hallituksen jäsenyytensä ajan.

Vuosipalkkio maksetaan hallituksen jäsenille heidän toimikautensa pituuden mukaisessa suhteessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kultakin hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta seuraavasti:

  • 600 euroa kultakin hallituksen jäsenen asuinmaassa pidettävältä kokoukselta;
  • 1 200 euroa kultakin hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella, mutta asuinmaan kanssa samalla mantereella pidettävältä kokoukselta;
  • 2 400 euroa kultakin muulla mantereella kuin hallituksen jäsenen asuinmaan mantereella pidettävältä kokoukselta; tai
  • 600 euroa kultakin puhelimitse tai virtuaalisten viestintäkanavien välityksellä pidettävältä kokoukselta.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäkokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta.

Lisäksi korvaus kohtuullisista matka-, majoitus- sekä muista hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvistä kustannuksista maksetaan Yhtiön soveltuvien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Tomas von Rettig, Matts Rosenberg, Alexander Ehrnrooth, Carina Edblad, Carlo Grossi, Jyri Luomakoski ja Catharina Stackelberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Tomas von Rettig valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Matts Rosenberg valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Carina Edblad, Carlo Grossi, Jyri Luomakoski ja Catharina Stackelberg ovat riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Virala Oy Ab:sta ja Tomas von Rettig sekä Matts Rosenberg eivät ole riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Rettig Group Oy Ab:sta.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Kim Järvi.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään C-sarjan osakkeiden antamisesta ja Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien C-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useamassa erässä.

Tämän valtuutuksen nojalla annettavien C-sarjan osakkeiden määrä ei saa ylittää 8 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia kaikista Purmo Groupin C-sarjan osakkeista. Valtuutusta voitaisiin käyttää Purmo Groupin pääomarakenteen parantamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiin voidaan käyttää kuitenkin enintään 25 prosenttia valtuutuksesta, eli enintään 2 000 000 C-sarjan osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet).

Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa poikkeamalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aiemman ylimääräisen yhtiökokouksen 13.12.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien C-sarjan osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta.

Tämän valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4 000 000 Yhtiön omaa C-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia kaikista Purmo Groupin C-sarjan osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu hankinta) julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi Purmo Groupin pääomarakenteen parantamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiin tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi, mitätöitäväksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista Yhtiön omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aiemman ylimääräisen yhtiökokouksen 13.12.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta.

19 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Purmo Group Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset/. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yllä mainitulla verkkosivulla. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yllä mainitulla verkkosivulla viimeistään 9.5.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi olla kokouksessa paikan päällä läsnä. Kokouksesta ei järjestetä suoraa verkkolähetystä, eikä kokouksesta julkaista tallennetta. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden sekä muiden yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä alla kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 31.3.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 14.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen antamatta ennakkoääniä ei pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt tiedot, kuten nimensä, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien tai edustajien Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja siitä, miten Purmo Group Oyj käsittelee henkilötietoja, on Purmo Group Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevassa tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset/.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tietyistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista alkaen 31.3.2022 klo 10.00 ja päättyen 14.4.2022 klo 16.00 seuraavilla tavoilla:

a) yhtiön internetsivujen kautta https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset/

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköistä äänestystä koskevat ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuillahttps://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset.

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset 31.3.2022 klo 10.00 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Purmo Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoääniä postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot saadaan ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Ennakkoäänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset ennen ennakkoäänestyksen alkua. Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä saa ilmoittautumisajan kuluessa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00 ja 12.00 välillä sekä klo 13.00 ja 16.00 välillä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee myös äänestää ennakkoon tässä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiesten on käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista kokoukseen ilmoittautumisen ja sähköisen ennakkoäänestyksen yhteydessä, minkä jälkeen he voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustamisoikeus voidaan myös osoittaa käyttäen suomi.fi valtuutuspalvelua, joka on saatavilla sähköisessä ilmoittautumispalvelussa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset viimeistään 31.3.2022 klo 10.00. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti liitteenä ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Purmo Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen tulee olla vastaanotettuna ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 14.4.2022 klo 16.00.

Osakkeenomistajan asiamiehen tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta ja hän voi esittää vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan ja ennakkoäänien toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että ne sisältävät edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2022. Osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.4.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee tilapäisesti rekisteröidä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus esittää äänestykseen otettavia vastaehdotuksia koskien varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia. Tällaiset vastaehdotukset tulee olla toimitettuna yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen legal@purmogroup.com viimeistään 30.3.2022 kello 10.00 mennessä. Osakkeenomistajien on vastaehdotuksen tekemisen yhteydessä esitettävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, mikäli vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja edustaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhtä sadasosaa yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset viimeistään 31.3.2022 klo 16.00 mennessä.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin asiakohtiin liittyviä kysymyksiä sähköisen äänestämisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen legal@purmogroup.com viimeistään 7.4.2022 kello 16.00 mennessä. Yhtiö julkaisee tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset viimeistään 12.4.2022 mennessä. Edellytyksenä kysymysten tai vastaehdotusten esittämisille on se, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä äänimäärään yhtiökokouksessa.

Tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhtiön osakkeiden yhteismäärä ja niiden tuottama äänimäärä on 42 611 527 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 25. maaliskuuta 2022

PURMO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, Investor Relations, puh. +358 40 745 5276

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group Oyj on yksi kansainvälisesti johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista. Yrityksen kattavaan tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, pyyhekuivaajat, lattialämmitysratkaisut, konvektorit, venttiilit ja säätölaitteet. Yhtiön noin 3 500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat, myyvät ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Group Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: PURMO). www.purmogroup.com

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla