Purmo Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022: Vakaa alkuvuosi

12.05.2022

Purmo Group Oyj, pörssitiedote, 12.5.2022 klo. 08:15

Tammi–maaliskuu 2022

  • Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 236,2 (190,4) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 21 prosenttia.
  • Oikaistu käyttökate oli 29,2 (29,1) miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen marginaali oli 12,4 (15,3) prosenttia.
  • Liiketulos oli 14,1 (18,7) miljoonaa euroa, mihin vaikutti -7,5 (-2,9) miljoonan euron vertailukelpoiset oikaisut.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -38,9 (-7,0) miljoonaa euroa.
  • Ensimmäinen strateginen yritysosto saatiin päätökseen, Thermotech konsolidoitiin ICS-divisioonaan 1.3.2022 alkaen.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022
Paremman näkyvyyden ansiosta Purmo Group on päättänyt antaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022:

Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla (103,9 miljoonaa euroa), muuttuen enintään 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Talousnäkymät ovat edelleen epävarmoja, johtuen Ukrainan sodan aiheuttamasta geopoliittisesta tilanteesta, mikä vaikuttaa markkinakysyntään ja toimitusketjuihin sekä aiheuttaa raaka-aineiden kustannusinflaatiota. Purmo Group pyrkii hallitsemaan tilannetta aktiivisesti, muun muassa myyntihintojen korotuksin kustannusinflaation tasapainottamiseksi, ja lieventämällä toimitusrajoitteita.

Avainluvut

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos, % 2021
Liikevaihto 236,2 190,4 24 % 843,6
Oikaistu käyttökate 29,2 29,1 0 % 103,9
Oikaistu käyttökate, % 12,4 % 15,3 % 12,3 %
Oikaistu EBITA 22,3 22,4 0 % 70,8
Oikaistu EBITA, % 9,5 % 11,7 % 8,4 %
Liiketulos 14,1 18,7 -25 % 3,5
Liiketulos, % 6,0 % 9,8 % 0,4 %
Tilikauden tulos 6,5 11,9 -46 % -18,8
Oikaistu tilikauden tulos 14,0 14,9 -6 % 51,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 1) 0,16 0,41 -61 % -0,65
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 1) 0,34 0,51 -33 % 1,77
Liiketoiminnan rahavirta -38,9 -7,0 -458 % 35,4
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso 2) 18,6 96,9 -81 % 53,1
Kassakonversio 3) 17,8 % 101,7 % 51,1 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma 4) 328,2 259,6 26 % 271,8
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, % 5) -0,3 % 19,9 % 1,3 %
Nettovelka 301,0 86,2 249 % 239,5
Nettovelka / Oikaistu käyttökate 2,9 0,9 220 % 2,3

1) Vuoden 2021 osakohtainen tulos on laskettu Purmo Group Oy Ab:n osakemäärän perusteella.
2) 12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja 12 kuukauden jakson investoinneilla.
3) Oikaistu operatiivinen kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella, kumpikin 12 kuukauden jaksolta.
4) Nettokäyttöpääoma, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuus.
5) Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto jaettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla. Ilman kertaluontoisia eriä sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto oli 22 % (25 %).

Ellei toisin mainita, suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2021 oikaisemattomiin avainlukuihin vaikuttavaa IFRS 2 mukaisesti kirjattu tulosvaikutteinen erä Purmo Group Oyj:n (entinen Virala Acquisition Company Oyj) ja Purmo Group Oy Ab:n sulautumisesta johtuen. Erä oli kertaluontoinen eikä sillä ollut rahavirtavaikutusta. Vuoden 2021 oikaisemattomiin tunnuslukuihin vaikuttaa myös muut 17,9 miljoonan euron kertaluontoiset erät.

Toimitusjohtajan katsaus: Vakaa alkuvuosi epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta
Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Purmo Groupin liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 236,2 miljoonaan euroon. Kasvua edisti jatkunut yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu molemmissa divisioonissa. Orgaaninen kasvu oli 21 prosenttia. Oikaistu käyttökate oli 29,2 miljoona euroa ja saavutti viime vuoden korkean tason. Oikaistu käyttökatemarginaali laski 12,4 prosenttiin, mihin vaikutti vertailukauden tilapäisesti alhaisempi kustannustaso. Katsauskauden käyttökatemarginaali oli kuitenkin korkeammalla tasolla kuin vuosien 2019 ja 2020 ensimmäisillä vuosineljänneksillä (vastaavasti 9,5 ja 11,0 prosenttia).

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulos oli vakaa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta: saavutimme 104,0 miljoonan euron (95,3) oikaistun käyttökatteen viimeisen 12 kuukauden jaksolla.

Ukrainan sodasta johtuva geopoliittinen tilanne on ennen kaikkea humanitäärinen kriisi. Tämän lisäksi se asettaa haasteita Purmo Groupin liiketoiminnalle. Sodalla on ollut kielteinen vaikutus kysyntään monella markkinalla ja on pahentanut jo ennestään kuormittuneita toimitusketjuja sekä kustannusinflaatiota.

Maaliskuun lopussa päätimme luopua Venäjän liiketoiminnasta. Luovutukseen liittyvä työ on aloitettu ja harkitsemme eri vaihtoehtoja. Liiketoiminnan luovutuksen jälkeen meillä ei ole enää tuotantoa eikä myyntiä Venäjällä.

Nykyisestä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta, odotamme edelleen asuinrakennusten kestävien ja energiatehokkaiden lämmitys- ja viilennysratkaisujen kysynnän kasvavan. Korkeat energiahinnat ja siirtymä uusiutuviin energialähteisiin vahvistavat myös kasvuodotuksiamme. Asuinrakennukset edustavat noin 17 prosenttia EU:n kokonaisenergiakulutuksesta. Seuraamme näitä kysynnän ajureita kolmen pilarin kasvustrategiamme toteutuksessa.

ICS-divisioonan vahvaa kehitystä tasapainotti heikompi Radiators-divisoona

ICS-divisioonan liikevaihto ja oikaistu käyttökate kasvoivat vahvasti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi useammalla markkinalla, erityisesti Italiassa. Kasvua edisti lämpöpumppujen ja vastaavien järjestelmien vahva kysyntä sekä valtioiden energiatehokkuustuet. ICS-divisioonan laajin tarjonta mukaan lukien lämpöpumput, ilmastointijärjestelmät ja ilmanvaihto on Italiassa.

Radiators-divisioonan liikevaihto kasvoi myyntihintojen korostusten ansiosta. Oikaistu käyttökate kuitenkin heikkeni johtuen alhaisemmista myyntimääristä vertailukauteen nähden. Myyntimäärien laskuun vaikutti etenkin kysynnän normalisointi vuoden 2021 korkeista tasoista sekä geopoliittinen tilanne. Vuoden 2021 ensimmäinen ja toinen vuosineljännes hyötyi patoutuneesta kysynnästä ja ennakko-ostoista.

Thermotechin yrityshankinta

Thermotechin yritysosto saatiin päätökseen katsauskauden aikana, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia ICS-divisioonalle Pohjoismaissa. TT Thermotech Intressenter AB:n (Thermotech) hankinta oli ensimmäinen yritysostomme pörssiyhtiönä. Yritysosto tukee Purmo Groupin strategiaa. Thermotech on pohjoismainen yhtiö, joka valmistaa ja toimittaa räätälöityjä ja valmiita lattialämmitysjärjestelmiä pohjoismaisille asiakkaille. Hankinta tuo ICS-valikoimaamme älyteknologiaa, tukee ratkaisumyyntiämme ja vahvistaa asemaamme Pohjoismaiden lattialämmitysmarkkinoilla.

Taloudellinen ohjeistus annettu vuodelle 2022

Paremman näkyvyyden ansiosta Purmo Group on päättänyt antaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022:

Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla (103,9 miljoonaa euroa), muuttuen enintään 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Talousnäkymät ovat edelleen epävarmoja, johtuen Ukrainan sodan aiheuttamasta geopoliittisesta tilanteesta, mikä vaikuttaa markkinakysyntään ja toimitusketjuihin sekä aiheuttaa raaka-aineiden kustannusinflaatiota. Purmo Group pyrkii hallitsemaan tilannetta aktiivisesti, muun muassa myyntihintojen korotuksin kustannusinflaation tasapainottamiseksi, ja lieventämällä toimitusrajoitteita.

Haluamme kiittää kaikkia asiakkaita, henkilöstöä, toimittajia ja osakkeenomistajia jatkuvasta luottamuksesta ja sitoutumisesta Purmo Groupiin. Markkinaepävarmuuksista huolimatta olemme hyvässä asemassa kasvamaan kestävien sisäilmastoratkaisujen maailmanlaajuiseksi markkinajohtajaksi sekä saavuttamaan pitkäjänteiset taloudelliset tavoitteitamme.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Purmo Groupin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 on julkaistu tänään, ja se on saatavilla englanniksi ja suomeksi Purmo Groupin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/.

Purmo Group järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://purmogroup.videosync.fi/q1-2022 torstaina 12.5.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi ja talousjohtaja Erik Hedin esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle ja vastaavat kysymyksiin.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua alla olevaan puhelinnumeroon:

Osallistujat Suomesta: +358 981710310
Osallistujat Ruotsista: +46 856642651
Osallistujat Iso-Britanniasta: +44 3333000804
Osallistujat Yhdysvalloista: +1 6319131422

Puhelinkonferenssin PIN: 50253852#

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Purmo Group Oyj

Lisätietoja:
Erik Hedin, talousjohtaja, Purmo Group, puh. +44 7 979 363473
Josefina Tallqvist, sijoittajasuhteet (tilapäinen), Purmo Group, puh. +358 40 745 5276

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group Oyj on yksi kansainvälisesti johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista. Yrityksen kattavaan tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, pyyhekuivaajat, lattialämmitysratkaisut, konvektorit, venttiilit ja säätölaitteet. Yhtiön noin 3 500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat, myyvät ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Group Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: PURMO). www.purmogroup.com

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner