Purmo Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022: Vakaa tuloskehitys ja strategia toteutuu suunnitellusti

11.08.2022

Purmo Group Oyj, pörssitiedote, 11.8.2022 klo. 08:15

Huhti-kesäkuu 2022

  • Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 245,0 (212,1) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu1) oli 10 prosenttia
  • Oikaistu käyttökate kasvoi 4 prosenttia 27,8 (26,8) miljoonaan euroon ja oikaistun käyttökatteen marginaali oli 11,4 (12,6) prosenttia
  • Liiketulos oli 15,9 (17,7) miljoonaa euroa, mihin vaikutti -3,6 (-1,0) miljoonan euron vertailukelpoiset oikaisut
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 32,0 (12,6) miljoonaa euroa

Tammi–kesäkuu 2022

  • Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia 481,2 (402,5) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu1) oli 15 prosenttia
  • Oikaistu käyttökate kasvoi 2 prosenttia 57,0 (55,9) miljoonaan euroon ja oikaistun käyttökatteen marginaali oli 11,9 (13,9) prosenttia
  • Liiketulos oli 30,0 (36,4) miljoonaa euroa, mihin vaikutti -11,1 (-3,9) miljoonan euron vertailukelpoiset oikaisut
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -6,9 (5,6) miljoonaa euroa
  • Thermotechin yritysosto saatiin päätökseen 1.3.2022

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 säilyy ennallaan: Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla (103,9 miljoonaa euroa), muuttuen enintään 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Avainluvut

Milj. euroa 4-6/2022 4-6/2021 Muutos, % 1-6/2022 1-6/2021 Muutos, % 2021
Liikevaihto 245,0 212,1 16 % 481,2 402,5 20 % 843,6
Oikaistu käyttökate 27,8 26,8 4 % 57,0 55,9 2 % 103,9
Oikaistu käyttökate, % 11,4 % 12,6 %   11,9 % 13,9 %   12,3 %
Oikaistu EBITA 20,6 19,5 6 % 43,0 41,8 3 % 76,6
Oikaistu EBITA, % 8,4 % 9,2 %   8,9 % 10,4 %   9,1 %
Liiketulos 15,9 17,7 -10 % 30,0 36,4 -17 % 3,5
Liiketulos, % 6,5 % 8,4 %   6,2 % 9,0 %   0,4 %
Tilikauden tulos 8,4 12,3 -32 % 14,9 24,2 -39 % -18,8
Oikaistu tilikauden tulos 12,0 13,3 -10 % 25,9 28,2 -8 % 51,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR2) 0,20 0,43 -53 % 0,36 0,84 -57 % -0,65
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR2) 0,29 0,46 -37 % 0,63 0,98 -36 % 1,77
Liiketoiminnan rahavirta 32,0 12,6 154 % -6,9 5,6 -224 % 35,4
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso 3) 38,8 94,1 -59 % 53,1
Kassakonversio4)    37,0 % 89,5 %    51,1 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma5) 307,3 271,5 13 % 271,8
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, %6)   -0,9 % 22,3 %   1,3 %
Nettovelka 279,3 102,7 172 % 239,5
Nettovelka / Oikaistu käyttökate7) 2,7 1,0 172 % 2,3

1)Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.
2)Vertailukauden osakemäärä on Purmo Group Oy Ab:n. 30.6.2021 Purmo Group Oy Ab:lla oli 11 073 834 osaketta, jotka on konvertoitu käyttäen 31.12.2021 fuusion konversiosuhdetta 2,600334506.
3)12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja 12 kuukauden jakson investoinneilla.
4)Oikaistu operatiivinen kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella, kumpikin 12 kuukauden jaksolta.
5)Nettokäyttöpääoma, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuus.
6)Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto jaettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla. Ilman kertaluontoisia eriä sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto oli 24 % (28 %).
7)12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2021 oikaisemattomiin avainlukuihin vaikuttaa IFRS 2 mukaisesti kirjattu tulosvaikutteinen erä, joka johtui Purmo Group Oyj:n (entinen Virala Acquisition Company Oyj) ja Purmo Group Oy Ab:n sulautumisesta. Erä oli kertaluontoinen eikä sillä ollut rahavirtavaikutusta. Vuoden 2021 oikaisemattomiin tunnuslukuihin vaikuttaa myös muut 17,9 miljoonan euron kertaluontoiset erät.

Toimitusjohtajan katsaus
Liikevaihto nousi vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä 16 prosenttia 245,0 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate kasvoi 4 prosenttia 27,8 miljoonaan euroon ja oikaistu käyttökate-marginaali laski hieman jääden 11,4 prosenttiin. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 32,0 miljoonaan euroon.

Euroopan rakennusmarkkinoilla alkoi näkyä heikkenemisen merkkejä sekä uudis- että peruskorjausrakentamisessa toisen vuosineljänneksen aikana. Merkittävä poikkeus oli Italia, joka on Purmo Groupille tärkeä markkina-alue ja jossa vahva trendi rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi kiihdytti kasvua. Rakennusten energiatehokkuus on Purmo Groupin toiminnan keskiössä ja siten keskeinen kasvuajuri.

Sähkölämmittimien ja matalalämpökonvektoreiden kysyntä kasvoi ja siirtyminen aurinkovoimaan, lämpöpumppuihin ja lattialämmitykseen jatkui. Näitä trendejä edistivät osaltaan myös julkiset kannustimet, joilla tuetaan investointeja rakennusten energiatehokkuuteen ja sen kautta irtautumiseen fossiilisista energialähteistä. Nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten kestävä kehitys vaikuttaa Purmo Groupin toimialaan. Energian hinnannousu nopeuttaa vihreää siirtymää, joka tukee strategista suuntaamme.

Purmo Group osoitti poikkeuksellisessa markkinatilanteessa kestävyytensä ja saavutti vakaan tuloskehityksen toisella vuosineljänneksellä.

Vuoteen 2019 verrattuna Purmo Groupin oikaistu käyttökate on kasvanut yli 60 prosenttia liikevaihdon kasvun, rakenteellisten kustannusparannusten ja myyntimixin suotuisan kehityksen ansiosta. Strateginen muutoksemme kohti ratkaisuliiketoimintaa, jatkuvat kustannustehokkuuteen liittyvät toimenpiteet sekä vahva yrityskauppafokus luovat erinomaisen pohjan oikaistun käyttökatteen kasvulle myös jatkossa ja saavuttaaksemme keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme.

ICS-divisioona jatkoi vahvaa suoritustaan
ICS-divisioonan liikevaihto kasvoi 28 prosenttia. Kysyntä säilyi hyvällä tasolla päämarkkinoilla, ja Thermotech-yritysosto tuki kasvua. Oikaistu käyttökatemarginaali oli 12,4 prosenttia, eli edellisvuoden tasolla. ICS:n myyntimix parani Italiassa kasvavan järjestelmämyynnin ansiosta.

Radiators-divisioonan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Nostimme myyntihintoja kustannusinflaatiovaikutusten kompensoimiseksi, mikä tasapainotti myyntimäärien laskua. Oikaistu käyttökatemarginaali oli 12,1 prosenttia, eli edellisvuoden tasolla. Pienemmät tuotantomäärät johtivat operatiivisen tehokkuuden ja marginaalin heikkenemiseen.

Barry Lynch nimitettiin 4. heinäkuuta Radiators-divisioonan uudeksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Toivotamme Barryn tervetulleeksi ja kiitämme Tomasz Taraburaa hänen vahvasta panoksestaan ja keskeisestä roolistaan Purmo Groupin ja Radiators-divisioonan kehittämisessä.

Strategian toteutus etenee määrätietoisesti
Ratkaisuliiketoiminnassamme otimme konkreettisia edistysaskeleita.

Toisella vuosineljänneksellä saimme vastikään ostetun Thermotechin kokonaisuudessaan osaksi konserniamme. Sekä Emmeti Italiassa että Thermotech Pohjoismaissa suoriutuivat hyvin ja ne ovat edelleen edelläkävijöitämme kokonaisjärjestelmien myynnissä. Kasvattaaksemme myyntiämme LVI-suunnittelijoille myös muilla keskeisillä markkinoilla panostimme ratkaisumyynnin koulutukseen. Kaiken kaikkiaan ratkaisuliiketoiminnassamme on edelleen suurta potentiaalia kasvuun sekä orgaanisesti että uusien yrityskauppojen kautta.

Älytuotteissa lanseerasimme ULOW-radiaattorista uuden version, jolla on lyhyt reaktioaika ja alhainen energiankulutus. Toimme markkinoille myös Unisenzan, Purmo Groupin oma elektronisen säädinjärjestelmän lattialämmitykseen ja -jäähdytykseen. Järjestelmä on helppokäyttöinen digitaalinen alusta sisäilmaston hallitsemiseksi, joka on asentajille myös helppo asentaa.

Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet jatkuivat. Tehtaan sulkeminen Irlannissa ja toimintojen siirtäminen Italiaan ja Ruotsiin tuo synergiaetuja. Lisäksi Lean-menetelmiin perustuva PGOS-aloite (Purmo Group Operating System) tuotti lisää hyötyjä pilottihankkeiden ansiosta Unkarissa, Puolassa ja Saksassa.

Arvioimme jatkuvasti erilaisia yrityskauppamahdollisuuksia kasvustrategian toteuttamiseksi. Venäjän liiketoiminnasta luopuminen etenee myös suunnitellusti.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 säilyy ennallaan
Purmo Group pitää ohjeistuksensa vuodelle 2022 ennallaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla (103,9 miljoonaa euroa).

Rakennusmarkkinoiden heikkenemistä ja yleisten talousnäkymien lisääntynyttä epävarmuutta tasoittavat mahdolliset onnistuneet toimenpiteet raaka-aineiden hintainflaation vaikutusten hillitsemiseksi. Kaiken kaikkiaan tämä antaa meille luottamusta pitää ohjeistus muuttumattomana.

Kestävät sisäilmastoratkaisut ovat meille kunnia-asia. Kiitämme työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme jatkuvasta kiinnostuksesta kehittää liiketoimintamme myönteiseen ja mielenkiintoiseen suuntaan.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Purmo Groupin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 on julkaistu tänään, ja se on saatavilla englanniksi ja suomeksi Purmo Groupin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/

Purmo Group järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://purmogroup.videosync.fi/half-year-report-2022/ torstaina 11.8.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi ja talousjohtaja Erik Hedin esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle ja vastaavat kysymyksiin.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua alla olevaan puhelinnumeroon:

Osallistujat Suomesta: +358 (0)9 7479 0572

Osallistujat Ruotsista: +46 (0)8 5664 2754

Osallistujat Iso-Britanniasta: +44 (0)330 165 3641

Osallistujat Yhdysvalloista: +1 646-828-8082

Puhelinkonferenssin PIN: 996752#

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Purmo Group Oyj

Lisätietoja:
Erik Hedin, Purmo Groupin talousjohtaja: Puh. +44 7 979 363473
Josefina Tallqvist, sijoittajasuhteet (interim), Purmo Group: Puh. +358 40 745 5276

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group Oyj on yksi kansainvälisesti johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista. Yrityksen kattavaan tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, pyyhekuivaajat, lattialämmitysratkaisut, konvektorit, venttiilit ja säätölaitteet. Yhtiön noin 3 500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat, myyvät ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Group Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: PURMO). www.purmogroup.com