Purmo Groupin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021: Vahva myynnin kasvu ja oikaistu käyttökate ennätystasolla

03.03.2022

Purmo Group Oyj, Pörssitiedote, 3.3.2022 klo 8:15

Vuoden 2021 keskeiset saavutukset:

 • Liikevaihto nousi vuositasolla 26 prosenttia 843,6 (671,2) miljoonaan euroon
 • Oikaistu käyttökate parani 22 prosenttia 103,9 (85,1) miljoonaan euroon
 • Radiators-divisioonan liikevaihto kasvoi 28 prosenttia 506,3 (396,9) miljoonaan euroon ja oikaistu käyttökate parani 5 prosenttia 66,0 (62,9) miljoonaan euroon
 • ICS-divisioonan liikevaihto kasvoi 23 prosenttia 337,2 (274,3) miljoonaan euroon ja oikaistu käyttökate parani 62 prosenttia 43,7 (27,0) miljoonaan euroon
 • Haastavassa toimitusympäristössä pystyttiin vastaamaan kasvaneeseen kysyntään
 • Kyky laajalti siirtää nousevia raaka-ainehintoja asiakkaille
 • Liiketoiminnan tehostamisohjelma (PGUp) onnistuneesti toteutettu
 • VAC Oyj:n ja Purmo Group Oy Ab:n sulautuminen toteutui 31.12.2021, ja kaupankäynti Purmo Group Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingissä 3.1.2022. Listautuminen tukee yhtiön kasvu- ja yrityskauppasuunnitelmia.

Tärkeät tapahtumat loka–joulukuussa 2021:

 • Liikevaihto nousi 20 prosenttia 222,6 (186,1) miljoonaan euroon
 • Oikaistu käyttökate heikkeni 6 prosenttia 22,6 (23,9) miljoonaan euroon
 • Oikaistu käyttökatemarginaali oli 10,1 (12,9) prosenttia
 • Liiketulos laski -41,9 (9,0) miljoonaan euroon, johon vaikutti pääasiassa 52,3 miljoonan euron sulautumisen myötä kirjattu IFRS 2 -tulosvaikutteinen kertaluotoinen erä, jolla ei ollut rahavirtavaikutusta
 • Osakekohtainen tulos laski -1,58 (0,25) euroon
 • Oikaistu osakekohtainen tulos laski 0,39 (0,50) euroon

Tärkeät tapahtumat tammi–joulukuussa 2021:

 • Liikevaihto nousi 26 prosenttia 843,6 (671,2) miljoonaan euroon
 • Oikaistu käyttökate parani 22 prosenttia 103,9 (85,1) miljoonaan euroon
 • Oikaistu käyttökatemarginaali oli 12,3 (12,7) prosenttia
 • Liiketulos laski 3,5 (42,0) miljoonaan, johon vaikutti pääasiassa 52,3 miljoonan euron sulautumisen myötä kirjattu IFRS 2 -tulosvaikutteinen kertaluontoinen erä, jolla ei ollut rahavirtavaikutusta
 • Oikaistu operatiivinen kassavirta oli 53,1 (94,2) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos laski -0,65 (0,86) euroon
 • Oikaistu osakekohtainen tulos nousi 1,77 (1,32) euroon
 • Ehdotettu pääoman palautus 0,36 euroa/C-osake ja 0,07 euroa/F-osake

Ellei toisin mainita, suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Oikaisemattomiin tunnuslukuihin vaikuttaa IFRS 2 mukaisesti kirjattu tulosvaikutteinen erä Virala Acqusition Company Oyj:n ja Purmo Group Oy Ab:n sulautumisesta johtuen. Erä oli kertaluontoinen eikä sillä ollut rahavirtavaikutusta. Oikaisemattomiin tunnuslukuihin vaikuttavat myös muut 17,9 miljoonan euron kertaluontoiset erät.

Vuoden 2022 taloudellinen ohjeistus

Vuoden 2022 ensimmäisissä taloudellisissa näkymissään Purmo Group arvioi liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen ilman hankintojen vaikutusta kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (vastaavasti 843,6 miljoonaa euroa ja 103,9 miljoonaa euroa). Sekä liikevaihto että oikaistu käyttökate olivat tammi- ja helmikuussa 2022 tämän arvion mukaisia.

Viime aikojen Ukrainan geopoliittisen tilanteen kärjistymisen myötä näkyvyys on kuitenkin heikentynyt. Konsernin kannalta Venäjän ja Ukrainan osuus liiketoiminnasta ei ole olennainen. Purmo Groupin Ukrainan liikevaihto on alle 1 prosenttia ja Venäjän alle 5 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Taseen varat yhteensä näissä maissa ovat alle 3 prosenttia konsernin varoista. Välillisiä vaikutuksia muille Purmo Groupin markkinoille on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Ehdotus pääomapalautuksesta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että pääomapalautusta maksetaan 0,36 euroa C-osakkeelta ja 0,07 euroa F-osakkeelta. Pääomanpalautus ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä, toukokuussa ja lokakuussa 2022.

Avainluvut

Milj. euroa 10-12/2021 10-12/2020 Muutos, % 2021 2020 Muutos, %
Liikevaihto 222,6 186,1 20 % 843,6 671,2 26 %
Oikaistu käyttökate 22,6 23,9 -6 % 103,9 85,1 22 %
Oikaistu käyttökate, % 10,1 % 12,9 % 12,3 % 12,7 %
Oikaistu EBITA 15,1 15,4 -2 % 70,8 50,3 35 %
Oikaistu EBITA, % 6,8 % 8,3 % 8,4 % 7,8 %
Liiketulos -41,9 9,0 -567 % 3,5 42,0 -92 %
Liiketulos, % -18,8 % 4,8 % 0,4 % 6,3 %
Tilikauden tulos -46,7 7,4 -735 % -18,8 25,3 -174 %
Oikaistu tilikauden tulos 11,0 14,5 -24 % 51,4 38,5 34 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR -1,58 0,25 -731 % -0,65 0,86 -175 %
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 0,39 0,50 -22 % 1,77 1,32 33 %
Liiketoiminnan rahavirta 32,2 38,4 -16 % 35,4 68,9 -48 %
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso1 53,1 94,2 -44 % 53.1 94,2 -44 %
Kassakonversio2 51,1 % 110,7 % 51,1 % 110,7 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma3 271,8 235,6 15 % 271,8 235,6 15 %
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, %4 1,3 % 17,8 % 1,3 % 17,8 %
Nettovelka 239,5 75,1 219 % 239,5 75,1 219 %
Nettovelka / Oikaistu käyttökate 2,3 0,9 161 % 2,3 0,9 161 %

1) 12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja 12 kuukauden jakson investoinneilla.
2) Oikaistu operatiivinen kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella, kumpikin 12 kuukauden jaksolta.
3) Nettokäyttöpääoma, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuus.
4) Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto jaettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla. Ilman kertaluontoisia eriä sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto oli 27,1 % (23,4 %).

Toimitusjohtajan katsaus: Erinomainen kehitys poikkeuksellisena vuonna

Vuosi 2021 oli erittäin onnistunut vuosi Purmo Groupille ja olemme ylpeitä saavutuksistamme, mukaan lukien listautumisesta Nasdaq Helsinkiin.

Vahva kehitys

Myynti, mukaan lukien orgaaninen myynti, elpyi yli pandemiaa edeltävälle tasolle ja liiketoiminnan tehostamisohjelmamme (PGUp) vaikutus heijastui kannattavuuteen, joka vuonna 2021 oli ennätystasolla.

Vuoden 2021 kausivaihtelu oli selvästi erilainen normaaliin verrattuna. Vuosi alkoi vahvalla pandemian jälkeisellä elpymisellä sekä asiakkaiden ennakko-ostoilla, kun asiakkaat varautuivat hinnankorotuksiin ja kykyyn vastata kasvavaan kysyntään. Kysyntä normalisoitui kohti vuoden 2021 loppua.

Maailmassa tehostettiin toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja odotamme tämän tukevan markkinoitamme. EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskevassa direktiivissä (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) tunnistetaan Euroopan 260 miljoonan rakennuksen valtava vaikutus hiilidioksidipäästöihin. Siinä esitetään myös tarvittavat lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvät toimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Sisäilmastosta, jota ei saavuteta maapallon ilmaston kustannuksella, tuli hallitseva teema.

Divisioonien keskeiset tapahtumat

Radiators-divisioonan myyntimäärät kasvoivat 14 prosenttia edellisvuodesta, teräksen hinta enemmän kuin kaksinkertaistui ja toimitusketjussa oli haasteita. Siitä huolimatta pystyimme pitämään kiinni toimituksistamme ja onnistuimme lähes täysin siirtämään teräksen hinnankorotukset asiakkaille. Kiinassa ylitimme myyntitavoitteemme. Osa myyntimäärän kasvusta oli Evroradin ansiota. Purmo Group osti enemmistöosuuden venäläisestä Evroradista huhtikuussa 2021.

ICS-divisioonan vuoden 2021 myynti kasvoi 23 prosenttia ja marginaalit kasvoivat merkittävästi. Italia oli vahvin markkinamme paikallisen hallituksen ”vihreän” kannustinohjelman ansiosta. Moni muu markkinamme suoriutui myös hyvin pandemian jälkeisen elpymisen, hinnankorotusten ja yleisen sisäilmastojärjestelmämarkkinan kasvun ansiosta.

Strategia ja operatiivinen toiminta

Kruunasimme vuoden 2021 listautumalla Nasdaq Helsinkiin. Aloitamme innoissamme yhtiön seuraavan vaiheen listattuna yhtiönä, jonka tavoitteena on maailmanlaajuinen kestävien sisäilmastoratkaisujen markkinajohtajuus. Listautuminen mahdollistaa yhtiön kasvustrategian toteuttamisen, johon yrityskaupat kuuluvat oleellisena osana.

Älytuotteisiin, kokonaisratkaisuihin ja kasvumarkkinoihin keskittyvä strategiamme vastaa vaatimuksiin, jotka liittyvät matalalämpöjärjestelmiin, alhaisempaan energiankulutukseen sekä korjausrakentamisessa suorituskykyyn ja esteettisiin tarpeisiin.

Vuoden aikana lanseerasimme älykkään ja vähemmän huomiota herättävän Tinos H -sisustusradiaattorin, joka tarjoaa joustavuutta värin, kokoonpanon ja tehon valinnoissa. Kylpyhuoneisiin soveltuva Figuresse-sisustusradiaattorivalikoima tarjoaa uudempia ja hienostuneempia tyylejä. Laajensimme lattialämmitystarjontaamme Romaniassa ja Balkanin maissa, käynnistimme Ranskassa ja Saksassa vedenjakelujärjestelmiin liittyviä hankkeita, lanseerasimme Ruotsissa kattoon upotettuja lämmitys- ja jäähdytyspaneeleja ja laajensimme termostaattisia venttiilejä Itä-Euroopassa. Iso-Britanniassa keskityimme enemmän räätälöityjen lattialämmitysjärjestelmien asentajiin.

Vuoden aikana kehitimme nelitahoisen kestävän kehityksen strategian, jolle olemme antaneet nimen ”Täydellinen välittäminen”. Lanseerasimme myös ensimmäisen PGOS-aloitteemme Unkarissa (Purmo Group Operations System), minkä avulla on tarkoitus luoda jatkuvaa parannusta.

Henkilöstömme vastasi ennätyksellisen laajasti henkilöstökyselyyn, jonka tulokset osoittivat henkilöstön sitoutuneisuuden kasvua sekä toimenpiteitä, joiden avulla yhtiön johto voi tehdä Purmo Groupista entistä paremman työpaikan.

Kiitämme kaikkia hyvästä kehityksestä vuonna 2021.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Purmo Groupin vuoden 2021 tilinpäätöskatsaus on julkaistu tänään, ja se on saatavilla englanniksi ja suomeksi Purmo Groupin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/ir-material/.

Toimitusjohtaja John Peter Leesi ja talousjohtaja Erik Hedin esittävät tuloksen suorassa webcast-lähetyksessä osoitteessa https://purmogroup.videosync.fi/financial_statements_2021/register
tänään torstaina 3.3.2022 klo 10:00. Tapahtuma, johon sisältyy kysymysosio, järjestetään englanniksi.

Lähetyksen tallenne ja puhtaaksikirjoitus ovat saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/ir-material pian tapahtuman päättymisen jälkeen.

PURMO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Erik Hedin, talousjohtaja, Purmo Group, puh. +44 7 979 363473
Josefina Tallqvist, sijoittajasuhteet (tilapäinen), Purmo Group, puh. +358 40 745 5276

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group Oyj on yksi kansainvälisesti johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista. Yrityksen kattavaan tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, pyyhekuivaajat, lattialämmitysratkaisut, konvektorit, venttiilit ja säätölaitteet. Yhtiön 3 500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat, myyvät ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Group Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: PURMO). www.purmogroup.com

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner