Purmo Groupin tilinpäätöstiedote 2023: Vahva marginaalin parannus ja vakaa tulos haastavassa markkinaympäristössä

13.02.2024

Purmo Group Oyj | Pörssitiedote | 13.02.2024 klo 08:15:00 EET

Loka–joulukuu 2023

 • Liikevaihto laski 15 prosenttia 175,0 (206,6) miljoonaan euroon. Liikevaihdon orgaaninen¹ lasku oli 14 prosenttia.
 • Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 17 prosenttia 134,9 (162,7) miljoonaan euroon ja Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski 9 prosenttia 40,1 miljoonaan euroon (44,0).
 • Oikaistu käyttökate parani 30 prosenttia 21,1 (16,3) miljoonaan euroon.
 • Oikaistu käyttökatemarginaali parani merkittävästi ja oli 12,1 (7,9) prosenttia. Parannusta tukivat vahva marginaalien hallinta ja Accelerate PG -ohjelman hyvä suoritus.
 • Liiketulos oli -25,5 (-1,5) miljoonaa euroa, jota rasittivat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut 39,0 (9,7) miljoonaa euroa, jotka liittyivät pääosin tuotantolaitoksen sulkemiseen Zonhovenissa, Belgiassa osana Accelerate PG -ohjelmaa.
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 32,5 (40,2) miljoonaan euroon pääosin nettokäyttöpääoman muutoksen johdosta.
 • Accelerate PG -ohjelman oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) olivat 30,1 miljoonaa euroa (22,4 miljoonaa euroa Q3 2023 lopussa), josta 6,4 miljoonaa euroa oli neljännelle neljännekselle kohdistuvaa oikaistun käyttökatteen parannusta.

Tammi–joulukuu 2023

 • Liikevaihto laski 18 prosenttia 743,2 (904,1) miljoonaan euroon. Liikevaihdon orgaaninen¹ lasku oli 17 prosenttia.
 • Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 18 prosenttia 591,9 (720,6) miljoonaan euroon ja Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski 18 prosenttia 151,6 miljoonaan euroon (183,9).
 • Oikaistu käyttökate oli 92,3 miljoonaa euroa ollen samalla tasolla viime vuoteen nähden (92,9).
 • Oikaistu käyttökatemarginaali parani merkittävästi ja oli 12,4 (10,3) prosenttia.
 • Liiketulos oli 9,7 (39,0) miljoonaa euroa, jota rasittivat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut 52,8 (21,7) miljoonaa euroa, jotka liittyivät pääosin Accelerate PG -ohjelman kuluihin.
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 40,4 (31,3) miljoonaan euroon pääosin nettokäyttöpääoman muutoksen johdosta.
 • Oikaistu operatiivinen kassavirta (viimeisen 12 kuukauden jakso) kasvoi 68 prosenttia 75,1 miljoonaan euroon (44,0).
 • Ehdotettu pääomanpalautus vuodelta 2023 on 0,36 euroa C-sarjan osakkeelta ja 0,07 euroa F-sarjan osakkeelta.

¹ Poislukien valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutukset.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

Vuoden 2024 oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tai korkeammalle tasolle vuoteen 2023 nähden (92,3 miljoonaa euroa).

Jälleenmyyjien varastotasot ovat tasoittuneet, ja matalammat korot tukevat odotuksia markkinoiden asteittaisesta elpymisestä. Vahvat marginaalien hallinnan toimenpiteet, jotka jatkuvat vuonna 2024, luovat varmuutta yhtiön taloudelliselle ohjeistukselle. Lisääntyneillä geopoliittisilla riskeillä ja korkealla yleisellä epävarmuudella voi kuitenkin olla vaikutusta Purmo Groupin ydinmarkkinoihin.

Strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelma, Accelerate PG, tuottaa parannuksia suunnitelmia nopeammin ja tukee edelleen Purmo Groupin näkymiä vuodelle 2024. Tämän seurauksena yhtiö päivittää ohjelman tavoitetta. Kumulatiiviset kohdistetut, oikaistun käyttökatteen parannukset (run-rate) ovat 50 miljoonaa euroa (aikaisemmin yli 40 miljoonaa euroa) ja ne odotetaan saavutettavan vuoden 2024 loppuun mennessä. Ohjelman tavoitteena ovat myös kumulatiiviset nettokäyttöpääoman parannukset, jotka ovat 45 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä (aikaisemmin yli 30 miljoonaa euroa).

Avainluvut

Milj. euroa 10-12/2023 10-12/2022 Muutos, % 2023 2022 Muutos, %
Liikevaihto 175,0 206,6 -15 % 743,2 904,1 -18 %
Oikaistu käyttökate¹ 21,1 16,3 30 % 92,3 92,9 -1 %
Oikaistu käyttökate, %¹ 12,1 % 7,9 % 12,4 % 10,3 %
Oikaistu EBITA¹ 14,4 9,2 57 % 66,3 64,6 3 %
Oikaistu EBITA, %¹ 8,3 % 4,4 % 8,9 % 7,1 %
Liiketulos -25,5 -1,5 9,7 39,0 -75 %
Liiketulos, % -14,6 % -0,7 % 1,3 % 4,3 %
Tilikauden tulos -23,4 -7,0 -9,3 13,1
Oikaistu tilikauden tulos¹ 7,5 1,7 329 % 32,2 32,7 -2 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR -0,59 -0,17 -0,32 0,32
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR¹ ³ 0,15 0,04 262 % 0,68 0,79 -14 %
Liiketoiminnan rahavirta 32,5 40,2 -19 % 40,4 31,1 30 %
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso¹ ² 75,1 44,0 71 %
Kassakonversio¹ ² 81,4 % 47,4 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma¹ 294,7 305,0 -3 %
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, %¹ ³ 2,9 % 12,2 %
Nettovelka¹ 219,6 275,2 -20 %
Nettovelka / Oikaistu käyttökate¹ 2,38 2,96 -20 %

¹ Purmo Group esittää tiettyjä tunnuslukuja taloudellisesta tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authority (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytykset ovat esitetty sivulla 42 tammi-joulukuun 2023 tilinpäätöstiedotteessa.
² Nettokäyttöpääoman muutos sisältää myytävänä olevat omaisuuserät. 2022 vertailutietoja on oikaistu 9,6 miljoonan euron arvonalentumisella Venäjän liiketoimintaan liittyen.
³ Vertailutietoja on oikaistu tunnusluvun laskentakaavan muutoksesta johtuen, katso sivu 43 tammi-joulukuun 2023 tilinpäätöstiedotteessa.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2023 viimeinen neljännes oli vahva. Oikaistu käyttökate oli 21,1 miljoonaa euroa, joka parani merkittävästi 30 prosenttia verrattuna vastaavan kauteen viime vuonna. Koko vuoden 2023 oikaistu käyttökate oli 92,3 miljoonaa euroa. Tämä on vahva saavutus vuonna, jolloin näimme heikkoa kysyntää, johtuen pääosin asiakkaidemme varastojen purkamisesta ja markkinoiden sekä avaintuoteryhmiemme korjausliikkeistä. Tulos oli vuoden alussa julkaistun ohjeistuksemme mukainen. Vuoden 2023 aikana koko Purmo Groupin tiimi työskenteli uutterasti marginaalien hallinnan toimenpiteiden osalta, mikä tuli todistettavasti esiin vahvana oikaistun käyttökatemarginaalin parannuksena, joka oli 12,4 prosenttia. Tämä on 2,1 prosentin korotus viime vuoteen nähden. Vuoden 2023 lopussa myös taseemme oli vahvistunut, ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,38 (31.12.2022: 2,96). Tämä antaa meille tilaa yrityskauppamahdollisuuksien toteuttamiselle.

Tuloskasvu Climate Products & System -divisioonassa ja korkea oikaistu käyttökatemarginaali Climate Solutions -divisioonassa osoittivat liiketoimintamme resilienssin

Neljännellä neljänneksellä Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 17 prosenttia edellisvuoteen nähden markkinoiden säilyessä heikkona. Asuinrakennusten osalta sekä uudis- että peruskorjausrakentaminen eivät kumpikaan näyttäneet parantumisen merkkejä, vaikka näimme joidenkin markkinoiden tasaantuvan loppuvuotta kohden. Divisioona saavutti kuitenkin 33 prosentin parannuksen oikaistulle käyttökatteelle neljänneksen aikana. Koko vuonna 2023 divisioona paransi sen oikaistua käyttökatetta 10 prosentilla ja saavutti 13,3 prosentin oikaistun käyttökatemarginaalin, joka on 3,4 prosenttiyksikköä parempi viime vuoteen nähden.

Tämä suoritus osoittaa operatiivisen vahvuutemme ja jatkuvat tehostamistoimenpiteemme Climate Products & Systems -divisioonassa markkinaympäristössä, jota leimasi voimakas volyymien lasku. Neljännen neljänneksen aikana saimme päätökseen tuotantotoiminnan sulkemisen Zonhovenissa, Belgiassa ja vahvistimme toimintojamme Rybnikissä, Puolassa. Näiden toimenpiteiden tuella säilytämme suuren osan tuotannostamme Euroopassa lähellä asiakkaitamme.

Climate Solutions -divisioonassamme liikevaihto laski 9 prosenttia neljänneksen aikana. Pitkän laskusuhdanteen jälkeen markkinamme Italiassa piristyivät loppuvuotta kohden. Liiketoiminnot Ranskassa ja Brasiliassa kasvoivat vahvasti neljänneksen aikana osoittaen ratkaisumyyntistrategiamme toimivuuden. Vahvat marginaalin hallinnan toimenpiteet jatkuivat divisioonassa. Tämän seurauksena oikaistu käyttökate kasvoi 13 prosenttia neljänneksen aikana viime vuoteen nähden ja oikaistu käyttökatemarginaali kasvoi 3,5 prosenttiyksikköä. Koko vuoden 2023 osalta oikaistu käyttökate laski 21 prosenttia viime vuoteen nähden, ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 15,6 prosenttia ollen lähellä viime vuoden tasoa huolimatta vuoden vaikeasta laskusta markkinoilla ja liikevaihdossa mitattuna. Ratkaisumyyntimme Ranskassa osoitti vahvaa kasvua myös koko vuonna 2023 Irlannin lisäksi, joka kehittyi hyvin vuoden aikana.

Vuonna 2023 molemmat divisioonat jatkoivat keskittymistä strategiaamme, joka pohjautuu ratkaisujen ja järjestelmien tarjontaan läpi avainmarkkinoidemme. Divisioonat kehittivät myös ainutlaatuisia suhteita yli 100 000 asentaja-asiakkaamme kanssa vuoden aikana.

Accelerate PG -ohjelman tavoite vuodelle 2024 päivitetty 50 miljoonaan euroon

Strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelma, Accelerate PG, jatkoi vahvaa kehitystään ja suoriutui yli tavoitteiden neljänneksen aikana. Toteutetut, oikaistun käyttökatteen vuotuiset parannukset saavuttivat 30,1 miljoonaa euroa vuoden lopussa, joka oli korkeampi kuin aiemmin viestitty yli 25 miljoonan euron tavoite. Neljännelle neljännekselle kohdistuva vaikutus oli 6,4 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman parannukset ohjelman piirissä olivat 20,6 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopussa, joka oli yli alkuperäisen 10 miljoonaan euron tavoitteen.

Osana ohjelmaa saimme 28.11.2023 päätökseen konsultaatioprosessin koskien radiaattoritehtaamme sulkemista Zonhovenissa, Belgiassa ja katsauskauden jälkeen 10.1.2024 viestimme myös konsultaatioprosessin käynnistämisestä tuotantomme siirtämiseksi Hullista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Ohjelmien hyvien tuloksien ansiosta vuonna 2023 siirrymme kustannussäästöjen toteuttamisen lisäksi kasvualoitteisiin vuonna 2024. Olemme myös päivittäneet ohjelman tavoitetta vuodelle 2024. Kumulatiiviset oikaistun käyttökatteen parannuksien tavoite on 50 miljoonaa euroa, joka on korkeampi kuin edeltävästi viestitty yli 40 miljoonan euron tavoite. Tavoitteenamme on myös 45 miljoonan euron kumulatiiviset nettokäyttöpääoman parannukset vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä on enemmän kuin aikaisemmin viestitty yli 30 miljoonan euron tavoite.

Sopimus lähes päästöttömän teräksen toimituksesta

Vastuullisuuden osalta solmimme 6.11.2023 sitovan sopimuksen vihreän teräksen hankinnasta vuosille 2026-2033. Tällöin H2 Green Steel toimittaa meille 140 000 tonnia vihreää terästä. Liityimme myös WWF Finlandin ‘Ready For Green Steel’ -kampanjaan, jolla kannustetaan teräksen tuottajia maailmanlaajuisesti siirtymään vähäpäästöiseen tuotantoon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

Jälleenmyyjien varastotasot ovat tasoittuneet, ja matalammat korot tukevat odotuksia markkinoiden asteittaisesta elpymisestä. Päivitetty tavoitteemme strategian nopeuttamiseen tähtäävälle ohjelmallemme, Accelerate PG:lle, tukee edelleen Purmo Groupin näkymiä vuodelle 2024.

Vuoden 2024 oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tai korkeammalle tasolle vuoteen 2023 nähden (92,3 miljoonaa euroa).

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Purmo Group järjestää tulosjulkistuksen jälkeen klo 10.00 Suomen aikaa englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä ja puhelinkonferenssina analyytikoille, sijoittajille ja medialle. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi ja talousjohtaja Jan-Elof Cavander esittelevät tuloksen ja vastaavat kysymyksiin.

Webcast-lähetys: https://purmogroup.videosync.fi/q4-2023
Puhelinkonferenssilinjat: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048525

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään yllä olevan linkin avulla, ja esittämään kysymykset siten puhelinkonferenssilinjojen kautta. Rekisteröinnin jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla voi osallistua puheluun. Osallistujia pyydetään painamaan numeroa viisi liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Purmo Group Oyj

Lisätietoja:
Jan-Elof Cavander, talousjohtaja, Purmo Group Oyj
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj, Puh. +358 40 527 1427

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com/fi

Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on kestävän kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin täydellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät lattialämmitys- ja viilennys-järjestelmät, laaja valikoima radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto-järjestelmiä sekä älytuotteita. Missiomme on olla maailman johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja. Meillä on 24 maassa noin 3 190 työntekijää, jotka valmistavat ja toimittavat korkealaatuisia tuotteita ja ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 maassa. Purmo Groupin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner