Sisäpiiritieto: Project Grand Bidco (UK) Limited julkistaa vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Purmo Group Oyj:n osakkeista

26.04.2024

Purmo Group Oyj | Sisäpiiritieto | 26.04.2024 klo 09:15:00 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA".

Sisäpiiritieto: Project Grand Bidco (UK) Limited julkistaa vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Purmo Group Oyj:n osakkeista

 • Apollon lähipiiriyhtiöiden hallinnoimat tietyt rahastot ja Rettig muodostavat konsortion kaikkia Purmo Group Oyj:n ("Yhtiö" tai "Purmo") liikkeeseen laskemia ja ulkona olevia osakkeita koskevaa vapaaehtoista, suositeltua julkista käteisostotarjousta varten.
 • Järjestelyn odotetaan nopeuttavan Purmon kasvustrategian toteuttamista.
 • Konsortio aikoo tukea Purmon kehittämistä teollisella asiantuntemuksella.
 • Tilaisuus Purmon osakkeenomistajille realisoida sijoituksensa Purmoon houkuttelevalla preemiolla.
 • Tarjousvastike C-sarjan osakkeista on 9,91 euroa käteisenä jokaisesta Purmon liikkeeseen laskemasta C-sarjan osakkeesta, joka sisältää preemion, joka on:
  • noin 32,1 prosenttia verrattuna C-sarjan osakkeen päätöskurssiin (7,50 euroa) Nasdaq Helsingissä 25.4.2024, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
  • noin 41,3 prosenttia verrattuna C-sarjan osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (EUR 7,01) Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja
  • noin 47,6 prosenttia verrattuna C-sarjan osakkeen kuuden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (EUR 6,71) Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista.
 • Purmon suurin osakkeenomistaja, Rettig, on ehdollisena tietyille tavanomaisille irtisanomisoikeuksille peruuttamattomasti sitoutunut myymään kaikki C-sarjan osakkeensa, jotka edustavat 61,8 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, Tarjouksentekijälle tarjouksen yhteydessä ja ehdollisena sen toteuttamiselle.
 • Purmon muilta osakkeenomistajilta tarjouksen tukemiseksi saadut peruuttamattomat sitoumukset, jotka ovat ehdollisia tietyille tavanomaisille irtisanomisoikeuksille, edustavat yhteensä noin 23,5 prosenttia Purmon C-sarjan osakkeista ja 100 prosenttia Purmon F-sarjan osakkeista. Rettigin sitoumus ja C-sarjan osakkeista saadut peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 87,6 prosenttia kaikista yhtiön C-sarjan osakkeista.
 • Rettigin sitoumus ja peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 88,1 prosenttia kaikista Purmon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Project Grand Bidco (UK) Limited ("Tarjouksentekijä") on Englannin ja Walesin lakien mukaan perustettu erillisyhtiö, jonka tulee epäsuorasti omistamaan konsortio, jonka ovat muodostaneet Ostotarjousta varten (kuten määritelty jäljempänä) (i) tietyt Apollo Global Management, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä "Apollo") lähipiiriyhtiöiden hallinnoimat rahastot ("Apollo Funds") ja (ii) Rettig Oy Ab ("Rettig", ja yhdessä Apollo Fundsin kanssa "Konsortio"). Tarjouksentekijä täten julkistaa vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen ("Ostotarjous") kaikista Purmon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista C-sarjan osakkeista ("C-osakkeet" tai jokainen erikseen "C-osake") ja kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista F-sarjan osakkeista ("F-osakkeet" tai jokainen erikseen "F-osake") (C- ja F-osakkeet yhdessä "Osakkeet" tai jokainen erikseen "Osake"). C-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalla, kun taas F-osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena.

C-osakkeiden ja F-osakkeiden, jotka ovat Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan muunnettavissa C-osakkeiksi, haltijoille tarjotaan 9,91 euron käteisvastike jokaisesta C-Osakkeesta tai F-osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("C-osakkeen tarjousvastike") ja F-osakkeiden, jotka eivät ole muunnettavissa C-osakkeiksi, haltijoille tarjotaan 6,00 euron käteisvastike jokaisesta F-osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("F-osakkeen tarjousvastike", ja yhdessä C-osakkeen tarjousvastikkeen kanssa "Tarjousvastikkeet"). Rettig on Ostotarjouksen yhteydessä, mutta siitä erillisenä liiketoimena, sitoutunut myymään kaikki C-osakkeensa Tarjouksentekijälle 8,91 euron käteisvastikkeella jokaisesta C-osakkeesta.

Purmon hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Purmon osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä.

KESKEISIMMÄT SEIKAT JA YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA

 • Tarjouksentekijä ja Purmo ovat 26.4.2024 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen kaikista Purmon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Apollo Funds ja Rettig ovat muodostaneet Ostotarjousta varten Konsortion, joka tulee välillisesti omistamaan Tarjouksentekijän Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.
 • C-osakkeen tarjousvastike on 9,91 euroa käteisenä jokaisesta C-osakkeesta ja jokaisesta F-osakkeesta, joka on Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan muunnettavissa C-osakkeeksi, ja jonka osalta Ostotarjous on hyväksytty pätevästi. F-osakkeen tarjousvastike on 6,00 euroa käteisenä jokaisesta F-osakkeesta, joka ei ole muunnettavissa C-osakkeeksi ja jonka osalta Ostotarjous on hyväksytty pätevästi. Lisäksi Rettig on Ostotarjouksen yhteydessä sitoutunut myymään kaikki C-osakkeensa Tarjouksentekijälle 8,91 euron C-osakekohtaista käteisvastiketta vastaan. Tarjousvastikkeet ovat alisteisia oikaisuille alla kohdassa "Ostotarjous lyhyesti" esitetyn mukaisesti.
 • C-osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 32,1 prosenttia verrattuna C-osakkeen päätöskurssiin (7,50 euroa) Nasdaq Helsingin pörssilistalla 25.4.2024, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä, noin 41,3 prosenttia verrattuna C-osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (7,01 euroa) Nasdaq Helsingin pörssilistalla 25.4.2024 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla, ja noin 47,6 prosenttia verrattuna C-osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (6,71 euroa) Nasdaq Helsingin pörssilistalla 25.4.2024 päättyneellä kuuden kuukauden ajanjaksolla.
 • Purmon osakkeiden yhteenlaskettu arvo on Ostotarjouksen mukaan noin 392 miljoonaa euroa.
 • Purmon hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Purmon osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Suositusta tukee Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ("Danske Bank") antama fairness opinion -lausunto.
 • Järjestelyn odotetaan nopeuttavan Purmo kasvustrategian toteuttamista. Konsortio uskoo, että yksityinen omistus mahdollistaa Purmo johdon keskittymisen pidemmän aikavälin arvonluontiin ilman keskittymistä lyhyen aikavälin markkinavaihteluihin.
 • Konsortiolla on hyvät valmiudet tukea Yhtiötä yksityisessä omistuksessa ottaen huomioon Apollon aiemmat menestyksekkäät sijoitukset puhtaaseen siirtymään sekä Rettigin poikkeuksellisen pitkä yhteinen historia Purmon kanssa sekä sen merkittävä ja ainutlaatuinen tietämys ja asiantuntemus Purmosta ja sen toimialasta. Rettigin, Purmon suurimman ja pitkäaikaisen osakkeenomistajan, merkittävä osallistuminen Konsortioon takaa myös Purmon kulttuurin ja historian jatkuvuuden. Relevantin teollisen asiantuntemuksen ansiosta tällä sijoittajakonsortiolla on yhdessä parhaat edellytykset tukea Purmoa saavuttamaan täyden potentiaalinsa.
 • Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Purmon liiketoimintaan tai varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan tai toimipaikkoihin. Kuten on tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Purmon hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.
 • Rettigin peruuttamaton sitoumus myydä kaikki C-osakkeensa Tarjouksentekijälle 8,91 euron C-osakekohtaista käteisvastiketta vastaan Ostotarjouksen tukemiseksi Ostotarjouksen yhteydessä, ja ehdollisena sen toteuttamiselle, edustaa noin 61,8 prosenttia kaikista C-osakkeista.
 • Purmon muiden osakkeenomistajien Ostotarjouksen tukemiseksi antamat peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 23,5 prosenttia C-osakkeista ja yhdessä Rettigin sitoumuksen kanssa noin 87,6 prosenttia kaikista C-osakkeista.
 • Virala Oy Ab:n Ostotarjouksen tukemiseksi antama, F-osakkeita koskeva peruuttamaton sitoumus edustaa 100 prosenttia kaikista Purmon F-osakkeista.
 • Rettigin sitoumus ja peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 88,1 prosenttia kaikista Osakkeista.
 • Tarjouksentekijä (joko suoraan tai lähipiiriyhtiöidensä kautta) on varmistanut tarvittavan oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen rahoittaakseen Ostotarjouksen toteuttamisen sen ehtojen mukaisesti sekä sen jälkeisen mahdollisen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn, sekä mahdollisesti Tarjouksentekijän maksettavaksi tulevan irtaantumiskorvauksen. Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle.
 • Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 16.5.2024 tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja"), joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja Ostotarjouksesta. Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 17.5.2024 ja päättyvän arviolta 21.6.2024, ellei Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa, että kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu (tai, tapauksen mukaan, soveltuvat odotusajat ovat päättyneet). Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen lopulla tai kolmannen vuosineljänneksen alussa.
 • Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että kaikki tarvittavat hyväksynnät kilpailuviranomaisilta ja muilta sääntelyviranomaisilta on saatu (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvat odotusajat ovat päättyneet), ja että Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Purmon Osakkeista ja äänistä.

Waleed Elgohary, Apollon osakas, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

"Purmo Groupin tiimi on onnistunut rakentamaan vaikuttavan liiketoiminnan, jonka roolin puhtaassa siirtymässä uskomme olevan merkittävä, ja joka voi saavuttaa täyden potentiaalinsa yksityisomisteisen jakson ja strategisen sponsoroinnin aikana. Apollo, yhdessä Rettigin kanssa, uskoo Purmo Groupin voivan tulla yhdeksi Euroopan johtavista sisäilmastoratkaisujen tarjoajista säilyttäen samalla kärkiasemansa radiaattoreissa. Odotamme innolla pääsevämme hyödyntämään laajaa ilmastoalan kokemustamme tukeaksemme johtoryhmää ja luomalla lisää arvoa Purmo Groupin asiakkaille, työntekijöille ja kaikille muille, joita Yhtiö palvelee."

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Oy Ab, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

"Rettig on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo sukupolville arvoa, ja Ostotarjous on hyvin linjassa ilmoittamamme strategisen tavoitteen, eli omistusosuutemme Purmo Groupissa vähentämisen, kanssa. Ostotarjous antaa samalla meille mahdollisuuden jatkaa Purmo Groupin tukemista merkittävänä vähemmistöosakkeenomistajana tarjoamalla yli 50 vuoden omistusvuoden aikana kertynyttä näkemystä ja institutionaalista tietämystä. Nykyisellään Yhtiön muutoskyky on ollut rajoitettu, ja näemme tilaisuuden tehdä yhteistyötä Apollon erittäin kokeneen ja ammattimaisen tiimin kanssa ainutlaatuisena mahdollisuutena tuodaksemme vaadittavia resursseja ja kunnianhimoa kiihdyttämään Purmo Groupin kasvua ja sen matkaa puhtaassa siirtymässä hyödyttäen sekä Yhtiötä että sen työntekijöitä. Rettigillä uskomme vahvasti, että Ostotarjous on houkutteleva mahdollisuus sekä Purmo Groupille että kaikille sen osakkeenomistajille."

Jyri Luomakoski, Purmo Group Oyj:n hallituksen itsenäisen ad hoc -valiokunnan puheenjohtaja, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

"Purmo Groupin hallituksen riippumattomat jäsenet ovat arvioineet Ostotarjousta Yhtiön ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta, mukaan lukien arvioineet Purmo Groupin vaihtoehtoja jatkaa matkaansa pörssiyhtiönä tai etsiä muita mahdollisia vaihtoehtoja. Olemme arvioinnissamme ottaneet huomioon useita tekijöitä, kuten Purmo Groupin viimeaikaisen taloudellisen kehityksen, nykytilanteen ja tulevaisuuden näkymät, Purmo Groupin osakkeen kaupankäynnin historiallisen kehityksen sekä ostotarjouksen ehdot. Purmo Groupin hallituksen riippumattomat jäsenet ovat myös huomioineet, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 87,6 prosenttia Yhtiön kaikista C-osakkeista, ovat sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen, kuitenkin tietyin kyseisiä sitoumuksia koskevin irtisanomisoikeuksin. Arvioinnin tuloksena olemme päätyneet lopputulokseen, että tavanomaisen yhdistymissopimuksen solmiminen Konsortion kanssa mahdollistaa houkuttelevan tarjouksen ja on Purmo Groupin osakkeenomistajien etujen mukaista. Uskomme, että Konsortio, johon kuuluu Yhtiön pitkäaikainen pääomistaja Rettig, omaa asiaankuuluvaa teollista asiantuntemusta ja riittävät pääomaresurssit tukeakseen Yhtiön jatkuvaa kehitystä samalla varmistaen Yhtiön kulttuurin ja historian jatkuvuuden."

John Peter Leesi, toimitusjohtaja, Purmo Group, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

"Purmo Groupin tiimi on tehnyt erinomaista työtä rakentaessaan vahvan perustan kasvulle suorituskykymme merkittävän parantamisen kautta viime vuosien aikana. Nyt siirrymme seuraavaan vaiheeseen ja keskitymme luomaan kasvua. Haluan vilpittömästi kiittää Purmo Groupin loistavaa, ammattilaisista koostuvaa tiimiä kuluneista kahdesta vuodesta ja siitä, että olemme merkittävästi vahvistaneet Yhtiön asemaa LVI-alalla. Tämä on johtanut siihen, että yksi maailman johtavista pääomasijoitusyhtiöistä on ilmaissut kiinnostuksensa Purmo Groupiin.”

TIETOA KONSORTIOSTA

Apollo Global Management, Inc. ("AGM") on voimakkaasti kasvava, globaali vaihtoehtoisen omaisuuden hoitaja. Täysin integroidun sijoitusalustan kautta, joka kattaa koko riski-tuottospektrin investointiluokista pääomasijoituksiin, AGM tarjoaa innovatiivisia pääomaratkaisuja yrityksille ja sijoittaa kaikkiin pääomarakenteen osiin. AGM:n hallinnoitavat varat 31.12.2023 oli noin 651 miljardia Yhdysvaltain dollarin varat tuotto-, hybridi- ja osakestrategioissa. Apollo Fundsilla on laajaa kokemusta julkisten ja yksityisten yritysten omistuksesta sijoitettuaan yli 300 yritykseen AGM:n perustamisesta vuonna 1990 lähtien.

Rettig on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö. Sen sijoitusstrategiaan kuuluu sekä listatut että listaamattomat yritykset, ja se pyrkii luomaan houkuttelevaa tuottoa yli suhdanteiden säilyttäen samalla salkun asianmukaisen riskitason. Tämän tiedotteen päivämääränä Rettig omistaa noin 61,8 prosenttia Purmon Osakkeista.

Apollo Funds ja Rettig muodostavat Konsortion Ostotarjousta varten. Tämän tiedotteen päivämääränä Tarjouksentekijän, joka on Englannin ja Walesin lakien mukaan perustettu erillisyhtiö, omistaa välillisesti Project Grand Topco (UK) Limited, joka on Englannin ja Walesin lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö. Project Grand Topco (UK) Limited perustettiin holding-yhtiöksi transaktiorakenteeseen, ja sen omistaa tällä hetkellä välillisesti Apollo Funds. On odotettavissa, että välittömästi Ostotarjouksen toteuttamisen ja Konsortion jäsenten tekemien käteissijoitusten jälkeen, Apollo Funds omistaa 80,00 prosenttia ja Rettig 20,00 prosenttia Project Grand Topco (UK) Limitedin osakkeista.

Tietyt pankit ovat sitoutuneet tarjoamaan vieraan pääoman ehtoista rahoitusta Ostotarjouksen yhteydessä. Tiivistelmä rahoituksesta on kuvattu alla kohdassa "Rahoitus".

TIETOA PURMOSTA

Purmo on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka C-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalle. Purmo on globaalin kestävän kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Purmo toimittaa asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin täydellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmät, laaja valikoima radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto-järjestelmiä sekä älytuotteita. Purmon missiona on olla maailman johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja. Purmolla on 23 maassa noin 3 089 työntekijää, jotka valmistavat ja toimittavat korkealaatuisia tuotteita sekä ratkaisuja yli 100 000 asiakkaalleen yli 100 maassa.

TAUSTA JA STRATEGISET TAVOITTEET

Apollo on aktiivisesti seurannut Purmon kehitystä viimeisen 18 kuukauden aikana, ja vaikka Purmon tuotteet sekä sen tähän mennessä saavuttama markkina-asema ja muutos ovat erittäin vaikuttavia – samalla, kun Purmo on pystynyt toteuttamaan kohdennettuja yrityskauppoja – Konsortio uskoo, että Yhtiön omistusrakenne ja tase yhdistettynä listayhtiönä toimimisen vaatimuksiin estävät Purmoa saavuttamasta täyttä potentiaaliaan. Konsortio uskoo, että jakso yksityisessä omistuksessa voi nopeuttaa Purmon strategian toteuttamista, mitä tukevat puhtaaseen energiaan siirtymiseen ja energiatehokkuuteen keskittymiseen kohdistuvat myönteiset suuntaukset. Konsortion omistuksessa Purmon johto voisi keskittyä täysipainoisesti pitkän aikavälin kasvuun ja arvonluontiin ilman painetta julkisista markkinoista, mukaan lukien neljännesvuosittainen raportointisykli, minkä lisäksi sen tukena olisi riittävän vahva tase ja hyvämaineisen maailmanlaajuisen pääomasijoittajan voimavarat.

Konsortiolla on hyvät edellytykset tukea Yhtiön tulevaa kehitystä johtuen Apollon kärsivällisestä, luovasta ja asiantuntevasta lähestymistavasta sijoittamiseen samalla kun se sovittaa yhteen asiakkaidensa, yritysten, joihin sen rahastot sijoittavat sekä niiden työntekijöiden ja yhteisöjen, joihin se vaikuttaa, edut, laajentaakseen mahdollisuuksia ja saavuttaakseen myönteisiä tuloksia. Pitkäaikaisena yritysten kehittäjänä, joka haluaa toimia johtoryhmien ja pitkäaikaisten osakkeenomistajien kumppanina useiden vuosien ajan ja investoida yritysjärjestelyihin ja kasvuun yrityksissään, Apollo Fundsilla on taustaa sijoittamisesta globaalisti merkityksellisillä loppumarkkinoilla, ja se voi siten tuoda toimialan asiantuntemusta, suhteita sekä operatiivista asiantuntemusta ja resursseja Yhtiön liiketoimintaan ja kehitykseen. Rettigin, Yhtiön suurimman ja pitkäaikaisen osakkeenomistajan, merkittävä osallistuminen Konsortioon edelleen vahvistaa toimialan asiantuntemusta ja varmistaa Yhtiön kulttuurin ja historian jatkuvuuden. Yhdessä tämä ainutlaatuinen sijoittajakonsortio, hyvässä yhteistyössä Purmon työntekijöiden kanssa, tulee tuomaan Yhtiölle asianmukaista pitkän aikavälin sijoitushorisonttia, suhteita ja teollista asiantuntemusta.

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Purmon liiketoimintaan tai varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan tai toimipaikkoihin. Kuten on tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Purmon hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

OSTOTARJOUS LYHYESTI
 
Tarjouksentekijä ja Purmo ovat 26.4.2024 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen. Alla kohdassa ”Yhdistymissopimus” on tiivistelmä Yhdistymissopimuksesta.

Tarjouksentekijä ja Purmo ovat sitoutuneet noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Ostotarjouskoodia (”Ostotarjouskoodi”).

Tämän tiedotteen päivämääränä Purmolla on (i) yhteensä 41 112 713 C-osaketta, jotka kaikki ovat ulkona olevia osakkeita ja Yhtiön osakkeenomistajien hallussa, ja (ii) yhteensä 1 565 217 F-osaketta, jotka ovat kaikki ulkona olevia osakkeita ja Virala Oy Ab:n hallussa. Tämän tiedotteen päivämääränä Tarjouksentekijällä tai Apollolla ei ole hallussaan yhtään Osaketta. Rettigillä on hallussaan yhteensä 26 373 971 C-osaketta, mikä vastaa noin 61,8 prosenttia kaikista Purmon Osakkeista.
 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia C-osakkeita ennen tarjousaikaa, tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika ja mahdollinen jälkikäteinen tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin.

Tarjousvastike

C-osakkeen tarjousvastike on 9,91 euroa käteisenä jokaisesta C-osakkeesta ja jokaisesta F-osakkeesta, joka on muunnettavissa C-osakkeeksi, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti.

F-osakkeen tarjousvastike on 6,00 euroa käteisenä jokaisesta F-osakkeesta, joka ei ole muunnettavissa C-osakkeeksi, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti.

Lisäksi Rettig on Ostotarjouksen yhteydessä, ja ehdollisena sen toteuttamiselle, sitoutunut myymään kaikki C-osakkeensa Tarjouksentekijälle 8,91 euron C-osakekohtaista käteisvastiketta vastaan, alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti.

C-osakkeiden tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:

 • 32,1 prosenttia verrattuna 7,50 euroon, eli Purmon osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 25.4.2024, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä:
 • 41,3 prosenttia verrattuna 7,01 euroon, eli Purmon osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja
 • 47,6 prosenttia verrattuna 6,71 euroon, eli Purmon osakkeen kuuden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista.

C-osakkeen tarjousvastike on määritelty 41 112 713 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan C-osakkeen, sekä 293 478 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan F-osakkeen, jotka ovat muunnettavissa C-osakkeeksi, perusteella, ja F-osakkeen tarjousvastike on määritelty 1 271 739 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan F-osakkeen, jotka eivät ole muunnettavissa C-osakkeiksi, perusteella.

Mikäli Yhtiö muuttaa Osakkeidensa lukumäärää uuden osakeannin, uudelleen luokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan toimenpiteen ("Laimentava toimenpide") seurauksena tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen toteutuskauppojen selvittämistä, Tarjousvastikkeita alennetaan vastaavasti tällaisen varojenjaon tai Laimentavan toimenpiteen huomioon ottamiseksi. C-osakkeisiin tai F-osakkeisiin kohdistuvan varojenjaon vuoksi tehtävä oikaisu tehdään C-osakkeen tarjousvastikkeeseen euromääräisesti euro eurosta -perusteisesti kunkin osakelajin osalta, ja Laimentavan toimenpiteen vuoksi tehtävä oikaisu tehdään Tarjousvastikkeiden suhteessa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 9.4.2024 pääomanpalautuksesta neljässä erillisessä erässä. Ensimmäisen pääomanpalautuserän, 0,09 euroa kullekin C-osakkeelle (ja 0,02 euroa kullekin F-osakkeelle), täsmäytyspäivä oli 19.4.2024, minkä seurauksena C-osakkeiden tarjousvastike on määritetty tämän huomioon ottaen, ja C-osakkeiden tarjousvastike näin ollen on 9,91 euroa sekä C-osakkeiden että F-osakkeiden, jotka ovat muunnettavissa C-osakkeiksi, osalta.

F-osakkeen tarjousvastiketta ei ole oikaistu ensimmäisen pääomanpalautuserän seurauksena, koska 0,02 euron pääomanpalautusta koskeva oikaisu kutakin F-osaketta kohden on kohdennettu täysimääräisesti F-osakkeisiin, jotka ovat muunnettavissa C-osakkeiksi Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ikään kuin F-osakkeet, jotka ovat muunnettavissa C-osakkeiksi, olisivat olleet C-osakkeita ja niille olisi maksettu 0,09 euron pääomanpalautus kutakin C-osaketta kohden, ja F-osakkeet, jotka eivät ole muunnettavissa C-osakkeiksi, eivät olisi saaneet pääomanpalautusta.

Edellä esitetyn hinnoittelun perusteena on oletus, että kaikki F-osakkeet, jotka ovat muunnettavissa C-osakkeiksi, olisi jo muunnettu C-osakkeiksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti F-osakkeiden oikeus varojenjakoon määräytyy niiden F-osakkeiden lukumäärän perusteella, jotka ovat muunnettavissa C-osakkeiksi, mutta F-osakkeille tehtävä varojenjako on tehtävä kaikkien F-osakkeiden kesken, jolloin kunkin F-osakkeen pääomanpalautus on alhaisempi niin kauan kuin kaikki F-osakkeet eivät ole muunnettavissa C-osakkeiksi. Koska C-osakkeen tarjousvastikkeeseen tehdään F-osakkeiden pääomanpalautuksen vuoksi täysimääräinen oikaisu niiden F-osakkeiden osalta, jotka ovat muunnettavissa C-osakkeiksi, F-osakkeen tarjousvastiketta ei oikaista varojenjaon vuoksi.

Mikäli mikään Yhtiön 9.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä jäljellä olevista pääomanpalautuseristä maksetaan, tai jos sen täsmäytyspäivä on ennen mitä tahansa toteutuskauppoja (joko tarjousajan, tai minkä tahansa jälkikäteisen tarjousajan, jälkeen), Tarjousvastikkeita oikaistaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti sekä C-osakkeiden että F-osakkeiden, jotka ovat muunnettavissa C-osakkeiksi, osalta, jolloin F-osakkeen tarjousvastiketta ei oikaistaisi.

Tarjousaika
 
Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 17.5.2024 ja päättyvän arviolta 21.6.2024. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien mukaisesti ja niiden asettamien rajojen puitteissa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien, hyväksymisten tai suostumusten saaminen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen soveltuvien ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien mukaiset luvat ja kilpailuluvat (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien odotusaikojen päättyminen), jotka vaaditaan soveltuvan kilpailu- tai muun sääntelyn mukaan millä tahansa alueella Ostotarjouksen toteuttamiseksi. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen lopulla tai kolmannen vuosineljänneksen alussa.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisältymään Tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 16.5.2024.

Purmon hallituksen suositus

Purmon hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Purmon osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Hallitus julkistaa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, “Arvopaperimarkkinalaki”) mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen tarjousajan alkamista, ja se liitetään Tarjousasiakirjaan. Purmon hallitus sai Purmon yksinoikeudella toimivalta taloudelliselta neuvonantajalta Danske Bankilta 26.4.2024 päivätyn fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan, kyseisen fairness opinion -lausunnon päivämääränä, C-osakkeiden haltijoille Ostotarjouksen mukaan maksettava C-osakkeen tarjousvastike oli C-osakkeiden haltijoille (lukuun ottamatta Osakkeita, jotka ovat Rettigin hallussa) taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Fairness opinion -lausunto perustui tehtyihin oletuksiin, noudatettuihin menettelyihin, harkittuihin seikkoihin sekä tehtyyn tarkastukseen liittyviin rajoituksiin ja varauksiin, jotka on kuvattu tarkemmin kyseisessä lausunnossa. Fairness opinion -lausunto tullaan liittämään kokonaisuudessaan Purmon hallituksen suositukseen.

Purmon hallituksen puheenjohtaja Tomas von Rettig, hallituksen varapuheenjohtaja Matts Rosenberg, joka on Rettigin toimitusjohtaja, ja hallituksen jäsen Alexander Ehrnrooth, joka on Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja, eivät ole osallistuneet hallituksen Ostotarjouksen vaikutusten arviointiin tai tarkasteluun, tai hallituksen suositusta tai Yhdistymissopimusta koskevaan päätöksentekoon.

Purmon tiettyjen osakkeenomistajien tuki

Rettig, Virala Oy Ab, Ahlström Invest B.V., Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f., Föreningen Konstsamfundet r.f., Turret Oy Ab, Oy Julius Tallberg Ab, Oy G.W. Sohlberg Ab, Oy Hammarén & Co Ab, Aipa Invesco AB, Chilla Capital S.A., Binx Management Ab, Belgrano Inversiones Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Merimieseläkekassa, jotka yhdessä edustavat noin 88,1 prosenttia kaikista Purmon osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Lisäksi Virala Oy Ab on ehdollisena tietyille irtisanomisoikeuksille peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen kaikkien omistamiensa F-osakkeiden osalta, jotka edustavat 100 prosenttia kaikista Purmon F-osakkeista. Nämä peruuttamattomat sitoumukset voidaan irtisanoa muun muassa siinä tapauksessa, että Tarjouksentekijä vetäytyy Ostotarjouksen toteuttamisesta, tai mikäli kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan tarjouksen, jonka vastike on vähintään 10 prosenttia korkeampi kuin Tarjousvastikkeet, perustuen Yhtiön kaikkien osakelajien osakkeiden hinnan ja lukumäärän painotettuun keskimääräiseen tarjousvastikkeeseen, eli kaikki osakelajit näin huomioiva tarjousvastike on keskimäärin vähintään 10,09 euroa Osakkeelta (alisteisena mahdollisille lisäoikaisuille kohdassa ”Tarjousvastike” kuvatun mukaisesti), eikä Tarjouksentekijä vastaa tai ylitä tällaisessa kilpailevassa tarjouksessa tarjottua vastiketta tietyn ajan kuluessa, ja että Yhtiön hallitus on suositellut tällaista kilpailevaa ostotarjousta.

Rettig on Ostotarjouksen tukemiseksi peruuttamattomasti sitoutunut myymään kaikki C-osakkeensa Ostotarjouksen yhteydessä, ja ehdollisena sen toteuttamiselle, 8,91 euron C-osakekohtaista käteisvastiketta vastaan. Rettigin hallussa olevat C-osakkeet edustavat yhteensä noin 61,8 prosenttia kaikista Osakkeista. Rettigin sitoumus voidaan irtisanoa muun muassa siinä tapauksessa, että Tarjouksentekijä vetäytyy Ostotarjouksen toteuttamisesta, tai mikäli kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan tarjouksen, jonka vastike on vähintään 10 prosenttia korkeampi kuin Tarjousvastikkeet, perustuen Yhtiön kaikkien osakelajien osakkeiden hinnan ja lukumäärän painotettuun keskimääräiseen tarjousvastikkeeseen, eli kaikki osakelajit näin huomioiva tarjousvastike on keskimäärin vähintään 10,09 euroa Osakkeelta (alisteisena mahdollisille lisäoikaisuille kohdassa ”Tarjousvastike” kuvatun mukaisesti), eikä Tarjouksentekijä vastaa tai ylitä tällaisessa kilpailevassa tarjouksessa tarjottua vastiketta tietyn ajan kuluessa, ja että Yhtiön hallitus on suositellut, julkisesti tukenut, tai vahvistanut, että se tulee suosittelemaan tällaista kilpailevaa ostotarjousta.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous edellyttää, että alla esitetyt Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetut edellytykset ("Toteuttamisedellytykset") ovat sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 §:n mukaisesti, täyttyneet, tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa:

1. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen tarjousaikaa tai sen aikana hankkimien minkä tahansa muiden Osakkeiden kanssa, edustavat yhteensä yli yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja äänioikeuksista Yhtiössä laskettuna Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti;

2. kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien, selvitysten ja suostumusten saaminen, mukaan lukien Yhdistymissopimuksessa määriteltyjen sääntelyviranomaisten hyväksynnät, jotka katsotaan saaduksi, jos asianomainen viranomainen on:

 1. luopunut toimivallastaan tai ilmoittanut aikomuksestaan olla tutkimatta Ostotarjousta; tai
 2. nimenomaisesti myöntänyt luvan joko ehdoitta tai päätöksestä ilmenevin ehdoin, sitoumuksin tai muutoksin edellyttäen, että ehtojen, sitoumusten tai muutosten ehdot ovat kaikilta osin Tarjouksentekijälle hyväksyttäviä; tai
 3. estynyt tutkimasta järjestelyä sovellettavan lainsäädännön mukaisen odotusajan päättymisen vuoksi.

3. Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivänä tai sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään olennaista haitallista muutosta Purmo-konsernissa;

4. Tarjouksentekijä ei ole Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen saanut tietoja, joita ei ole aiemmin ilmaistu sille, ja jotka muodostavat tai johtavat olennaisen haitalliseen muutokseen Purmo-konsernissa;

5. mikään Purmo-konsernin julkistama, tai Yhtiön Tarjouksentekijälle ilmaisema tieto ei ole olennaisen virheellinen, puutteellinen tai harhaanjohtava, eikä Yhtiö ole jättänyt julkistamatta mitään sellaista tietoa, joka sen olisi sovellettavien lakien, mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöt, pitänyt julkistaa, edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkistettu, ilmaistu tai ilmaisematta jätetty tieto tai tietojen julkistamatta jättäminen muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen Purmo-konsernissa;

6. mitään lainsäädäntöä tai muuta määräystä ei ole annettu, eikä yksikään toimivaltainen tuomioistuin tai sääntelyviranomainen ole tehnyt päätöstä tai antanut sääntelytoimia, jotka kokonaan tai olennaisilta osin estäisivät, lykkäisivät tai vaikeuttaisivat Ostotarjouksen toteuttamista;

7. Yhtiön hallitus on antanut suosituksensa ja suositus on edelleen täysin voimassa eikä sitä ole vedetty takaisin, muokattu, peruutettu tai muutettu (pois lukien tietyt sallitut muokkaukset); ja

8. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen täysin voimassa, eikä ole tapahtunut mitään sellaista tapahtumaa, joka ajan kuluessa antaisi Tarjouksentekijälle oikeuden irtisanoa Yhdistymissopimus.

Edellä esitetyt Toteuttamisedellytykset ovat tyhjentäviä. Tarjouksentekijä voi vedota Toteuttamisedellytykseen ja aiheuttaa Ostotarjouksen keskeyttämisen, raukeamisen tai peruuttamisen ainoastaan tilanteissa, joissa kyseisillä olosuhteilla, jotka antavat oikeuden relevanttiin Toteuttamisedellytykseen vetoamiseen, on sellainen olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta, kuten on todettu Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 9/2013, muutoksineen tai korvaavuuksineen, ja Ostotarjouskoodissa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua minkä tahansa täyttymättä jääneen Toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta, mukaan lukien ensimmäisen Toteuttamisedellytyksen osalta Ostotarjouksen toteuttaminen alhaisemmalla hyväksymisasteella tai muutoin joidenkin Toteuttamisedellytysten täyttymättä jäämisestä huolimatta. Mikäli kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta kaikkien tai joidenkin Toteuttamisedellytyksien täyttymistä viimeistään silloin, kun Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti tarjousajan päättymisen jälkeen hankkimalla Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja maksamalla Tarjousvastikkeet niille Osakkeiden haltijoille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

Viranomaishyväksynnät

Tarjouksentekijä tulee niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista tekemään kaikki olennaiset ja tavanomaiset ilmoitukset ja hakemukset (tai, tapauksesta riippuen, ilmoitusluonnokset) saadakseen kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät, luvat, hyväksymiset tai suostumukset, mukaan lukien mutta ei rajoittuen vaadittavat ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien mukaiset luvat ja kilpailuluvat (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien odotusaikojen päättyminen), jotka vaaditaan soveltuvan kilpailu- tai muun sääntelyn mukaan millä tahansa alueella Ostotarjouksen toteuttamiseksi.

Tarjouksentekijä odottaa tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella saavansa tällaiset tarvittavat viranomaishyväksynnät, luvat ja hyväksymiset tai suostumukset, ja toteuttavansa Ostotarjouksen vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen lopulla tai kolmannen vuosineljänneksen alussa. Tarjouksentekijä pyrkii kohtuudella käytettävissä olevin keinoin saamaan tällaiset viranomaishyväksynnät. Yrityskauppavalvonta- ja ulkomaan yritysostoprosessin kesto ja lopputulos eivät kuitenkaan ole Tarjouksentekijän kontrollissa, eikä ole varmuutta siitä, että hyväksynnät saadaan arvioidun aikataulun puitteissa tai ollenkaan.

Rahoitus

Tarjouksentekijä on saanut oman pääoman ehtoista rahoitusta koskevat sitoumukset, jotka ilmenevät Tarjouksentekijälle osoitetuista sitoumuskirjeistä (equity commitment letters). Grand Bidco (Finland) Oy ("Finco") on saanut vieraan pääoman ehtoista rahoitusta koskevat sitoumukset (ja väliaikaiset velkasitoumukset), kuten käy ilmi Fincolle osoitetuista velkasitoumuskirjeistä (debt commitment letter), kussakin tapauksessa Ostotarjouksen toteuttamisen ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi. Tarkoituksena on, että Finco siirtää velkasitoumuskirjeiden mukaiset oikeudet ja velvollisuudet Tarjouksentekijälle. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle (olettaen, että kaikki Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä). Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta on saatu tietyiltä pankeilta tavanomaisin eurooppalaisin certain funds -ehdoin.

Osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat

Tarjouksentekijä aikoo hankkia kaikki Osakkeet. Mikäli Tarjouksentekijän omistusosuus ylittää 90 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja äänistä Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena yhdessä Tarjouksentekijän ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen päivämäärää muutoin omistamien Osakkeiden kanssa, Tarjouksentekijä aloittaa, niin pian kuin käytännössä mahdollista, Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn kaikista niistä Osakkeista, joita ei Ostotarjouksen yhteydessä ole ostettu. Tämän jälkeen Tarjouksentekijä tulee hakemaan C-osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla on sallittua ja käytännössä mahdollista.

Yhdistymissopimus
 
Purmon ja Tarjouksentekijän välisessä Yhdistymissopimuksessa on sovittu pääasialliset ehdot, joiden mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

Yhdistymissopimuksen mukaisesti Purmon hallitus voi milloin tahansa ennen Ostotarjouksen toteuttamista vetäytyä suosituksestaan, muokata tai muuttaa sitä, peruuttaa sen, sekä ryhtyä toimiin, jotka ovat vastoin suositusta, mukaan lukien päättämällä jättää antamatta suosituksen, että Purmon osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen, mutta vain mikäli Purmon hallitus päättää vilpittömässä mielessä minkä tahansa tapahtuman, olosuhteen, seikan, kehityksen, esiintymän, muutoksen, vaikutuksen tai tosiasian (”Vaikutus”) vuoksi, joka on tapahtunut Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen, tai ennen Yhdistymissopimuksen päivämäärää, ja josta Yhtiön hallitus ei ollut tietoinen Yhdistymissopimuksen päivämääränä, saatuaan kirjallisen lausunnon hyvämaineiselta ulkopuoliselta oikeudelliselta neuvonantajaltaan ja taloudelliselta neuvonantajaltaan tai neuvonantajiltaan ja neuvoteltuaan Tarjouksentekijän kanssa (mutta ilman velvollisuutta noudattaa Tarjouksentekijän näkemyksiä), että tällainen suosituksesta vetäytyminen, sen muokkaaminen, peruuttaminen tai muuttaminen, tai sen vastaisesti toimiminen on tarpeen, jotta Yhtiön hallitus voi täyttää Suomen lakien ja asetusten mukaiset pakolliset huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteensa (”Huolellisuusvelvollisuus”) Osakkeiden haltijoita kohtaan. Mikäli tällainen Yhtiön hallituksen toimi liittyy kilpailevaan tarjoukseen tai kilpailevaan ehdotukseen, jonka Yhtiön hallitus on vilpittömin mielin arvioinut, kokonaisuutena tarkastellen, muodostavan paremman tarjouksen (mukaan lukien taloudelliset ja toteutettavuuteen liittyvät näkökohdat Tarjouksentekijän Ostotarjoukseen verrattuna), jos se julkistetaan, Yhtiön hallitus voi vetäytyä suosituksestaan tai muokata tai muuttaa sitä, peruuttaa sen tai ryhtyä toimiin, jotka ovat vastoin suositusta edellyttäen, että Yhtiön hallitus on (i) noudattanut Yhdistymissopimuksessa sille asetettuja velvoitteita olla houkuttelematta kilpailevia liiketoimia, (ii) ilmoittanut Tarjouksentekijälle kilpailevan tarjouksen tai kilpailevan ehdotuksen vastaanottamisesta, (iii) vilpittömässä mielessä antanut Tarjouksentekijälle mahdollisuuden neuvotella Yhtiön hallituksen kanssa kilpailevasta tarjouksesta tai kilpailevasta ehdotuksesta ilmenevistä seikoista, ja (iv) antanut Tarjouksentekijälle vähintään seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa kilpailevan tarjouksen julkistamisesta tai siitä, kun Tarjouksentekijälle on ilmoitettu kirjallisesti vakavasti otettavasta kilpailevasta ehdotuksesta ja sen olennaisista ehdoista, mahdollisuuden parantaa sen Ostotarjousta Yhdistymissopimuksessa tarkoitetun mukaisesti.

Yhtiö on sitoutunut, ja sitoutunut varmistamaan, että sen lähipiiriyhtiöt ja sen ja niiden edustajat ovat sitoutuneet, (a) olemaan, suoraan tai välillisesti houkuttelematta, olemasta aloitteellinen tai tietoisesti kannustamasta kiinnostusta (A) hankkia, tehdä ehdotuksia tai tarjouksia Osakkeiden hankkimiseksi tai Osakkeiden merkitsemiseksi tai (B) Osakkeita koskevaa mahdollista julkista ostotarjousta, tai sitä kohtaan, tai Yhtiön (tai sen lähipiiriyhtiöiden) koko omaisuuden tai sen olennaisen osan hankkimista tai muuta strategista liiketoimea, tai osallistumista keskusteluun, tai keskustelua mistään muusta konsortiotarjouksesta tai muusta Yhtiötä koskevasta strategisesta liiketoimesta, tai muuten aloittamaan keskusteluja tai sitoutumaan sopimuksiin, jotka voisivat kilpailla tai muuten haitata Ostotarjousta, (b) lukuun ottamatta osana Ostotarjousta, olemaan edistämättä, keskustelematta, antamatta tietoa, avustamatta, tai jatkamatta tai aloittamasta mitään järjestelyä tai sopimusta minkään muun osapuolen kanssa Yhtiön ja/tai Purmo-konsernin koko omaisuuden tai Osakkeiden, tai niiden olennaisen osan hankkimisesta tai mistään muusta, vastaavan vaikutuksen omaavasta, Yhtiöön liittyvästä liiketoimesta; (c) olemaan tukematta kilpailevaa tarjousta, hyväksymättä sitä, antamatta sitä varten tietoja, tai kannattamatta sitä tai ryhtymättä kilpailevaa tarjousta koskeviin keskusteluihin tai sopimuksiin, ellei tällainen kilpaileva tarjous täytä tiettyjä kilpailevalta ehdotukselta Yhdistymissopimuksen mukaan vaadittuja edellytyksiä; (d) lopettamaan ja päättämään kaikki mahdolliset keskustelut, neuvottelut tai muut toimet, jotka liittyvät mihinkään kilpailevaan ehdotukseen, joita Yhtiön on käynyt, tai joita Yhtiön puolesta on käyty ennen Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivää; (e) kilpailevan ehdotuksen saatuaan olemaan suoraan tai välillisesti helpottamatta tai edistämättä sellaisen kilpailevan ehdotuksen etenemistä, paitsi jos tällaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta Yhtiön hallitus voi täyttää Huolellisuusvelvollisuutensa (ja vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä Huolellisuusvelvollisuuden täyttämiseksi), ja edellyttäen, että Yhtiö noudattaa tiettyjä menettelyitä tällaisen kilpailevan ehdotuksen johdosta.

Yhdistymissopimus sisältää lisäksi eräitä molempien osapuolten antamia tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten sitoumuksen jatkaa Purmon ja kunkin sen tytäryhtiön toimintaa tavanomaisen liiketoiminnan mukaisesti olennaisilta osin siihen asti, kunnes Ostotarjouksessa tarjottuja Osakkeita koskevat toteutuskaupat selvitetään, tai kunnes Yhdistymissopimus irtisanotaan sen ehtojen mukaisesti, sen mukaan kumpi ajankohdista on aikaisempi, ja sitoumuksen kohtuullisesti parhaan kykynsä mukaan tehdä tai toteuttaa kaikki tarvittavat tai suositeltavat toimet Ostotarjouksen ja Yhdistymissopimuksen mukaisten liiketoimien toteuttamiseksi sekä avustaa ja tehdä yhteistyössä toisen osapuolen kanssa näiden tekemisessä ja toteuttamisessa.

Yhtiö tai Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen ja luopua Yhdistymissopimuksen mukaisista liiketoimista tietyissä olosuhteissa, kuten muun muassa, jos toimivaltaisen tuomioistuimen antama lopullinen ja muutoksenhakukelvoton kieltomääräys tai muu määräys, tai muu oikeudellinen rajoitus tai kielto, joka estää Ostotarjouksen toteuttamisen, on tullut voimaan Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen ja on edelleen voimassa, tai jos Yhtiö tai Tarjouksentekijä on olennaisesti rikkonut antamaansa vakuutusta tai sitoumusta. Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan tiettyjen Yhdistymissopimuksessa määriteltyjen syiden vuoksi, Tarjouksentekijä on sitoutunut maksamaan Yhtiölle 2 500 000 euron irtaantumiskorvauksen, ja Yhtiö on sitoutunut korvaamaan Tarjouksentekijälle aiheutuneet kustannukset (muut kuin Rettigin osuuden tällaisista kustannuksista) 2 500 000 euron enimmäismäärään saakka. Mikäli irtisanoutuminen on tapahtunut sellaisen kilpailevan tarjouksen seurauksena, joka on sittemmin toteutettu edellyttäen, että tällainen kilpaileva tarjous on toteutettu kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa Yhdistymissopimuksen irtisanomisesta, Yhtiö on sitoutunut lisäkorvaukseen, jonka mukaisesti se korvaa Tarjouksentekijälle aiheutuneet kustannukset (muut kuin Rettigin osuuden tällaisista kustannuksista) 2 500 000 euron enimmäismäärään saakka.

NEUVONANTAJAT

Tarjouksentekijä on nimittänyt Advium Corporate Finance Oy:n, Jefferies International Limitedin ja RBC Europe Limitedin taloudellisiksi neuvonantajikseen, Sidley Austin LLP:n, Roschier Asianajotoimisto Oy:n ja Avance Asianajotoimisto Oy:n oikeudellisiksi neuvonantajikseen ja Miltton Oy:n viestintäneuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä. Purmo on nimittänyt Danske Bankin taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä.

KUTSU WEBCAST-TIEDOTUSTILAISUUTEEN 26.4.2024 KLO 10.00

Apollo ja Rettig kutsuvat Purmon osakkeenomistajat ja analyytikot osallistumaan Ostotarjousta koskevaan webcast-tiedotustilaisuuteen, johon sisältyy Q&A-osuus, tänään 26.4.2024, klo 10.00. Esitys pidetään englanniksi. Linkki webcast-lähetykseen: https://purmogroup.fluxmedia.live/livestream. Osallistujat voivat lähettää kysymyksiä kirjallisesti tapahtuman aikana webcast-lähetyksessä olevan viestialustan kautta.

Sijoittaja- ja mediakyselyt:

Purmo Group

Katariina Kataja
Sijoittajasuhdejohtaja
Tel. +358 40 527 1427
katariina.kataja@Purmogroup.com

Apollo, Rettig

Taru Taipale
taru.taipale@miltton.com
+358 50 470 6235

Grand-fi

TÄRKEÄÄ TIETOA
 
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.
 
TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.
 
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN ALUEIDEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Purmon osakkeenomistajille Yhdysvalloissa
 
Purmon yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Purmoa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).
 
Ostotarjous tehdään Purmon, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, alisteisena Kohdan 14d-1(d) poikkeukselle, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Purmon Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Purmon osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Purmon muille osakkeenomistajille.
 
Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Purmon osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Purmon arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.
 
SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.
 
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.
 
Siltä osin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja, näitä lakeja sovelletaan vain Osakkeiden yhdysvaltalaisiin haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Purmon osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Purmo ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat olla muiden alueiden kuin Yhdysvaltojen asukkaita. Purmon osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Purmoa tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Purmon sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tässä tiedotteessa luetellut tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Vastuuvapauslauseke

Advium Corporate Finance Oy toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta tämän Ostotarjouksen ja muiden tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen, eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli tämä tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Ostotarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä tiedotteessa viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.

Danske Bank A/S on saanut toimiluvan Tanskan pankkilain mukaisesti. Sitä valvoo Tanskan finanssivalvonta. Danske Bank A/S on Tanskassa perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja jossa se on rekisteröity Tanskan kaupparekisteriin numerolla 61126228.

Danske Bank A/S (toimien Suomen sivuliikkeensä kautta) toimii Purmon eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön liittyen. Danske Bank A/S ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Purmolle Danske Bank A/S:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka minkään neuvonannon tarjoamisesta missään näissä materiaaleissa mainittuihin asioihin liittyen. Rajoittamatta henkilön vastuuta petoksesta, Danske Bank A/S:lla tai sen lähipiiriyhtiöillä tai minkään näistä johtajilla, toimihenkilöillä, edustajilla, työntekijöillä, neuvonantajilla tai asiamiehillä ei ole minkäänlaista vastuuta kenellekään muulle henkilölle (mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki vastaanottajat) Ostotarjouksen yhteydessä.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla