Virala Acquisition Company julkistaa Purmo Groupin taloudelliset osavuositiedot tammi-syyskuulta 2021

30.11.2021

Virala Acquisition Company Oyj Pörssitiedote 30.11.2021 klo 9.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSASEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEITÄ TIETOJA”.

Osana Virala Acquisition Company Oyj:n (“VAC”) ja Purmo Group Oy Ab:n (“Purmo Group”) sulautumisen täytäntöönpanon valmistelua, mukaan lukien sulautumis- ja listautumisesitteen (”Esite”) valmistelu, Purmo Group on laatinut tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (“osavuositiedot”). Saatuaan osavuositiedot Purmo Groupilta, VAC julkistaa yhteenvedon Purmo Groupin osavuositiedoista. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot perustuvat 30.11.2021 julkaistavaan Esitteeseen.

Oikaistu käyttökate tammi-syyskuussa 2021 parani huomattavasti 33 prosentilla vahvan kysynnän ja liiketoiminnan tehostamisen ansiosta

Purmo Groupin liikevaihto kasvoi vuoden 2021 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Vahvaa myynnin kasvua tukivat Purmo Groupin tuotteiden vahva kysyntä ja toimitusketjun onnistunut hallinta tiettyjen raaka-aineiden ja komponenttien pulasta huolimatta. Myynnin kasvuun vaikuttivat myös tarvittavat hinnankorotukset nopeasti nousevien raaka-ainehintojen, etenkin teräksen, vuoksi. Kannattavuuden jatkunutta parannusta tuki liiketoiminnan tehostamisohjelma PGUp, joka toteutettiin syyskuusta 2020 kesäkuuhun 2021 korvaten väliaikaiset kustannustoimenpiteet 20 miljoonan euron pysyvillä säästöillä.

Tammi-syyskuu 2021 merkittävät tapahtumat

 • Liikevaihto kasvoi 28 %:a 621,0 miljoonaan euroon (485,1)
 • Oikaistu käyttökate kasvoi 33 %:a 81,3 miljoonaan euroon (61,2)
 • Liikevoitto kasvoi 37 %:a 45,3 miljoonaan euroon (33,1)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 90 %:a 3,2 miljoonaan euroon (30,5)
 • Viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistu operatiivinen kassavirta oli 58,0 miljoonaa euroa (78,9)
 • Enemmistöosuuden hankinta Evroradista toteutettiin, joka mahdollistaa paikallisen radiaattorituotannon Venäjällä.
 • VAC ja Purmo Group ilmoittivat suunnitellusta sulautumisesta, jonka mukaan Purmo Group listataan Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Kaikki luvut 30.9.2021 ja 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla ovat tilintarkastamattomia. Konsernitilinpäätökset tilikaudella 2020 ovat tilintarkastettuja. Purmo Groupin määrittelemät tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia.

Täsmennetyt vuoden 2021 taloudelliset näkymät

Purmo Group täsmentää tilikauden 2021 taloudellisia näkymiään tässä tiedotteessa koskien Purmo Groupin osavuositietoja 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Yhtiö arvioi nyt tilikauden 2021 oikaistun käyttökatteen olevan yli 97 miljoonaa euroa.

Purmo Group julkisti 8.9.2021 alustavat näkymänsä vuodelle 2021. Alustavien näkymien mukaan tilikauden 2021 oikaistun käyttökatteen odotettiin olevan hieman yli 90 miljoonaa euroa.

Taloudellisten näkymien perusteet ja siihen vaikuttavat epävarmuustekijät on kuvattu alla.

Keskeiset tunnusluvut ja taloudellinen suorituskyky tammi-syyskuussa 2021

Miljoonaa euroa 1-9/2021 1-9/2020 Muutos, % 2020
Liikevaihto 621,0 485,1 28 % 671,2
Oikaistu käyttökate1 81,3 61,2 33 % 85,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 13,1 % 12,6 % 12,7 %
Liikevoitto 45,3 33,1 37 % 42,0
Liikevoittomarginaali, % 7,3 % 6,8 % 6,3 %
Tilikauden voitto/tappio 27,9 17,9 55 % 25,3
Liiketoiminnan rahavirta 3,2 30,5 -90 % 68,9
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeiset 12 kk2 58,0 78,9 -26 % 94,2
Kassakonversio %, viimeiset 12 kk3 55,2 % 99,8 % 110,7 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma4 291,4 267,0 9 % 235,6
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, %5 18,6 % 15,6 % 17,8 %

1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja (määritelmät liitetiedoissa).
2) 12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja 12 kuukauden jakson investoinneilla.
3) Oikaistu operatiivinen kassavirta jaettuna viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistulla käyttökatteella.
4) Nettokäyttöpääoma, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuuserät.
5) Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto jaettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla.

Toimitusjohtajan katsaus

Tammi-syyskuu 2021 oli poikkeuksellinen lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteiden (LVISA) markkinoille ja siten Purmo Groupille. Euroopan rakennusmarkkinat (ja useimmat päämarkkinamme Euroopan ulkopuolella) elpyivät voimakkaasti, jolloin kokonaisliikevaihtomme kasvoi 28 %:a 621,0 miljoonaan euroon, kun taas oikaistu käyttökate parani 33 %:a 81,3 miljoonaan euroon. Tämä tapahtui vastoin maailmanlaajuisen raaka-ainepulan ja paneeliradiaattoreissamme käytetyn teräksen huomattavasti historiallisen tason yläpuolelle nousseiden hintojen luomaa taustaa.

Purmo Groupin muodostumis- ja globalisaatiovaiheet alkoivat ennen minun toimitusjohtaja-aikaani, mutta tapahtumat, jotka vauhdittivat meitä kohti pörssilistausta, alkoivat vuoden 2020 puolivälissä kunnianhimoisella liiketoiminnan tehostamisohjelmalla PGUpilla. Ohjelman tavoitteita olivat muutos liiketoiminnan tehostamisessa, kilpailukyvyn parantaminen hintojen osalta ja parempi lähestymistapa ketterään muutokseen. Näitä ominaisuuksia tarvittaisiin tukemaan kasvua ja tulevia investointeja. Se myös tähtäsi COVID-19:n vaikutuksen hallintaan tähdänneiden väliaikaisten kustannustoimien korvaamiseen pysyvillä säästöillä. Kesäkuussa 2021, jolloin PGUp implementointi saatiin toteutettua, PGUp oli ylittänyt tavoitteensa tuottamalla noin 20 miljoonan euron pysyvät kustannussäästöt. Jatkamme liiketoimintaamme liittyviä tehostamistoimia osana tavanomaisia liiketoiminnan johtamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Huhtikuussa kasvatimme markkinaosuuttamme Venäjällä hankkimalla enemmistöosuuden Evroradista ja sen radiaattorituotantokapasiteetista Engelsissä. Yritysosto vahvisti kustannuskilpailukykyämme Venäjällä ja alensi paikallisia valmistus-, kuljetus-, työ- ja teräskustannuksia sekä tulleja verrattuna nykytilanteeseen, jossa Venäjän markkinoita hoidetaan Puolan toimipisteidemme kautta.

Missiomme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Strategiamme rakentuu kolmesta pilarista. Ensimmäiseksi ratkaisumyynnin osuuden lisääminen kokonaisratkaisujen toimittamiseksi pelkkien niiden osien sijasta. Tältä osin aliedustetuilla markkinoilla on paljon mahdollisuuksia markkinaosuuden lisäämiseksi. Toinen osa on älykkäämpien, kestävämpien ja esteettisempien älytuotteiden lanseeraaminen. Kolmas osa keskittyy kasvumarkkinoihin ja parhaimpien mahdollisuuksien hyödyntämiseen myös nykyisten markkinoiden ulkopuolella. Tätä strategiaa tukee operatiivisen tehokkuuden (operational excellence) ja henkilöstöön ja kulttuuriin panostamisen jatkuva parantaminen. Tämän lisäksi olemme avoimia mahdollisuuksille konsolidaatioon, laajentumiseen sekä monipuolistamiseen yritysjärjestelyjen avulla.

Vuoden 2021 toisella puoliskolla olemme työstäneet sulautumista VAC:n kanssa ja listautumista Nasdaq Helsinkiin tammikuussa 2022, mikä tuo meille uusia resursseja strategiamme, kasvusuunnitelmiemme ja yritysjärjestelyagendamme tukemiseen. Olemme hyvin tietoisia siitä, että se saavutetaan henkilöstömme huippuosaamisella, ja siksi panostamme myös johtamiseen, kulttuuriin ja organisaatioon.

Kaiken kaikkiaan jatkossa suuntamme keskittyy johtavaan markkina-asemaan kestävän kehityksen – globaaleista ongelmista suurimman – näkökulmasta, ja visiomme mukaan "ihanteellista sisäilmastoa ei tulisi tavoitella maapallon ilmaston kustannuksella". Tätä varten meillä on kestävä kehitys visiomme ja kasvustrategiamme keskiössä.

Kun lähestymme vuoden 2021 loppua ja yli 50 vuoden yksityisomistusta, haluan kiittää Rettig Groupia heidän tähänastisesta tuestaan. Olemme ylpeitä saavutuksistamme ja meillä on rohkeutta sekä kunnianhimoa siihen mitä tulevaisuus tuo. Olemme tehneet tärkeitä muutoksia ja tulemme tekemään niitä jatkossakin.

Olen erityisen vaikuttunut asiakkaidemme, työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme ammattitaidosta, omistautumisesta ja uskollisuudesta, jotka ovat tärkeitä tulevaisuudellemme sekä missiollemme olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Taloudellinen katsaus tammi-syyskuu 2021

Liikevaihto

Liikevaihto kasvoi vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 28 %:a 621 miljoonaan euroon (485,1). Vahvaa myynnin kasvua tukivat ensisijaisesti vahva kysyntä ja toimitusketjun onnistunut hallinta tiettyjen raaka-aineiden ja komponenttien maailmanlaajuisesta pulasta huolimatta.

Voimakkaan, selvästi historiallista tasoa korkeamman, raaka-aineiden hintojen nousun kompensoimiseksi, Purmo Group teki useita hinnankorotuksia, mikä myös myötävaikutti myynnin kasvuun. Myynnin kasvu oli vahvaa sekä Radiators- että ICS-divisioonassa. Radiators-divisioonan liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (284,2) ja ICS-divisioonan liikevaihto oli 257,6 miljoonaa euroa (200,9). Yleisestä raaka-ainepulasta huolimatta molemmat divisioonat pystyivät toimittamaan asiakastilauksia koko kauden. Vertailujakso vuonna 2020 sisältää poikkeuksellinen toisen vuosineljänneksen, jolloin voimassa olivat tähän asti laajimmat COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset, mikä johti tilapäisesti heikentyneeseen kysyntään ja toimintahäiriöihin.

Kannattavuus

Oikaistu käyttökate parani vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 33 %:a 81,3 miljoonaan euroon (61,2) ja oikaistu käyttökatemarginaali parani hiukan 13,1 %:iin (12,6). Radiators-divisioonan oikaistu käyttökate oli 50,7 miljoonaa euroa (46,3) ja ICS-divisioonan 34,1 miljoonaa euroa (18,3).

Oikaistun käyttökatteen hyvä kehitys johtui pääasiassa liikevaihdon vahvasta kehityksestä, mikä oli seurausta korkeammista myyntivolyymeista ja myyntihintojen noususta, mikä kompensoi valtaosan kohonneista raaka-aineiden hinnoista. Lisäksi vuoden 2020 loppulopulla ja vuoden 2021 alkupuolella toteutetun liiketoiminnan tehostamisohjelman PGUp:n tuomat pysyvät kustannussäästöt korvasivat COVID-19-pandemiaan liittyneet tilapäiset raaka-aine- ja palkkasäästöt.

Oikaistu käyttökatemarginaali oli hieman heikompi jakson loppupuolella johtuen pienestä viiveestä Radiators-divisioonan myyntihintojen korotusten toteuttamisessa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut tammi-syyskuussa 2021 olivat 12,5 miljoonaa euroa (6,0) koostuen pääosin 8,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista ja 2,9 miljoonan euron sulautumiseen ja eriyttämiseen liittyvistä valmistelukustannuksista.

8,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluihin kuului 4,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus laitoksen siirtoon liittyen. Syyskuussa 2021 sovittiin, että Purmo Groupin messinkituotantolaitoksen toiminta Newcastle Westissä Irlannissa siirretään muihin olemassa oleviin laitoksiin, Italiaan ja Ruotsiin ja ulkoistetaan. Uudelleenjärjestelytoimien odotetaan tuovan tehokkuusetuja tuotannon keskittämisen ja valikoitujen ulkoistusten kautta. Arvioitu investointikustannus tuotannon siirrolle on 1,3 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointi rahoitetaan Purmo Groupin omalla kassavirralla. Investointihankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.

Liikevoitto parani 37 prosenttia 45,3 miljoonaan euroon (33,1) tammi-syyskuussa 2021.

Kassavirta

Liiketoiminnan rahavirta 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta oli 3,2 miljoonaa euroa (30,5). 90 prosentin lasku johtui pääosin epäsuotuisasta nettokäyttöpääoman muutoksesta, joka johtui kasvaneista myyntivolyymeistä sekä jyrkästi nousseista raaka-ainekustannuksista ja nettokäyttöpääomaeriä nostaneista myyntihinnoista. Syyskuun nettokäyttöpääomaerät olivat kausiluontoisesti korkeat, mikä aiheutti epäsuotuisan rahavirran muutoksen tilikauden alusta mitattuna. Investointien rahavirta oli 11,8 miljoonaa euroa (7,3) ja koostui pääosin aineellisista käyttöomaisuushyödykeinvestoinneista (8,0 miljoonaa euroa) sekä Evroradin enemmistöosuuden hankinnasta (4,5 miljoonaa euroa), jota osittain vähensi varastorakennuksen myynnistä saadut varat (0,7 miljoonaa euroa).

Vaihto-omaisuus, myyntisaamiset sekä ostovelat nousivat merkittävästi 31.12.2020 tasosta johtuen liikevaihdon kasvuun vaikuttaneista myyntivolyymien ja myyntihintojen noususta sekä raaka-aineiden ja komponenttien hintojen noususta 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. Tästä johtuen nettokäyttöpääoman muutoksella on ollut negatiivinen vaikutus 30.9.2021 päättyneen yhdeksän kuukauden jakson liiketoiminnan rahavirtaan. Nettokäyttöpääoman lähtötaso vuoden 2020 loppupuolella oli myös poikkeuksellisen alhainen johtuen alhaisemmasta liiketoiminnan volyymista sekä COVID-19 säästö- sekä sopeuttamistoimenpiteistä, joista johtuen vaihto-omaisuuden taso oli normaalia alhaisempi.

Viimeisellä 12 kuukauden jaksolla syyskuuhun 2021 asti oikaistu operatiivinen kassavirta laski 26 %:a 58,0 miljoonaan euroon (78,9). Lasku johtui pääosin nettokäyttöpääoman -34,9 miljoonan euron epäsuotuisasta muutoksesta (16,7). Tätä kompensoi osittain parantunut oikaistu käyttökate 105,2 miljoonaa euroa (79,0) ja pienemmät investoinnit 12,3 miljoonaa euroa (16,9) viimeisellä 12 kuukauden jaksolla syyskuuhun 2021 asti. Viimeisellä 12 kuukauden jaksolla syyskuuhun 2021 asti kassakonversio-% oli 55 %:ia (100).

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Purmo Group on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan, jotka koskevat VAC:n ja Purmo Groupin sulautumisessa syntyvää yhdistynyttä yhtiötä (”Yhdistynyt Yhtiö”) Sulautumisen toteutumisesta lukien:

Kasvu:

 • Purmo Groupin tavoitteena on markkinoiden kasvun ylittävä liikevaihdon orgaaninen kasvu. Lisäksi Purmo Group pyrkii huomattavaan epäorgaaniseen kasvuun yritysostoin.

Kannattavuus:

 • Purmo Groupin tavoitteena on yli 15 prosentin oikaistu käyttökate keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Velkaantuneisuus:

 • Tavoitteena on pitää velkaantuneisuusaste alle kolminkertaisena, laskettuna korollisen nettovelan suhteena oikaistuun käyttökatteeseen jatkuvalla 12 kuukauden jaksolla. Velkaantuneisuusaste voi kuitenkin väliaikaisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen tai uudelleenjärjestelyjen yhteydessä

Osinko:

 • Purmo Groupin tavoitteena on jakaa vähintään 40 % vuotuisesta nettotuloksesta osinkoina tai pääomanpalautuksena puolivuosittain, huomioiden kuitenkin ensin konsernin tuloskehitys, taloudellinen asema ja tulevat kasvumahdollisuudet

Edellä esitetyt lausumat sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne ole takeita Yhdistyneen Yhtiön taloudellisesta suorituskyvystä. Yhdistyneen Yhtiön toteutunut liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai niistä pääteltävästä liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta johtuen monista eri tekijöistä. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin tulee suhtautua varauksella.

Taloudellisten näkymien perusteet ja siihen vaikuttavat epävarmuustekijät

Purmo Groupin täsmennetyt taloudelliset näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioihin ja oletuksiin yhtiön liikevaihdon, oikaistun käyttökatteen ja toimintaympäristön kehityksestä. Näkymät perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen yhtiön asiakaskysynnän kehityksestä, kilpailutilanteesta, merkittävien kustannuserien, kuten raaka-aineiden ja energian kehityksestä sekä yhtiön liiketoiminnan, mukaan lukien sen toimitusketjun, toiminnasta.

Täsmennetyt näkymät tarkoittavat, että oikaistu käyttökate tulee olemaan edellistä vuotta matalampi vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Tämä johtuu vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen ja osittain vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen väliaikaisesti matalista raaka-aineiden hinnoista verrattuna tällä hetkellä vallitseviin poikkeuksellisen korkeisiin hintoihin. Tuoreimmat yllä esitetyt näkymät perustuvat yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä, erityisesti vuosineljänneksen loppupuolella sekä vuoden viimeisen vuosineljänneksen alussa. Purmo Group on toistaiseksi onnistunut lieventämään globaalien toimitusketjua koskevien haasteiden vaikutuksia omaan liiketoimintaansa. Lisäksi Purmo Group on onnistunut vähentämään vaikutusta, joka on aiheutunut Radiators-divisioonan myyntihinnankorotusten toteutumisen viiveestä. Hinnankorotukset julkistettiin kompensoimaan kohonneita raaka-aineiden hintoja vuonna 2021. Molempia edellä mainittuja tekijöitä korostettiin koko vuotta koskevina olennaisina riskeinä taloudelliselle suoriutumiselle sulautumisen julkistuksen yhteydessä 8.9.2021.

Kysynnän kausivaihtelu saattaa jatkua normaalista vuodesta poikkeavana myös vuoden 2021 loppua kohti. Radiators-divisioonan tilauskirjan taso on normalisoitumassa aikaisemmin vuonna 2021 koetuista erittäin korkeista tasoista tuotetarjonnan parantuneen saatavuuden johdosta sekä raaka-aineiden uusien hinnankorotusodotusten lakattua. ICS-divisioonan asiakkaat voivat pyrkiä turvaamaan tuotteiden saatavuuden aikaistamalla tilauksia vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä vuoden 2021 viimeiselle vuosineljännekselle. Lisäksi globaaleissa toimitusketjuissa olemassa olevat haasteet sekä raaka-aineiden ja energian hintojen inflaatio edellyttävät uusia myyntihintojen korotuksia. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näiden tekijöiden vaikutuksia, ne aiheuttavat riskejä myös tulevaisuudessa.

COVID-19-pandemia aiheuttaa merkittävää epävarmuutta edellä mainittuihin tekijöihin ja erityisesti rakennusalan laskusuhdanne saattaisi vaikuttaa Purmo Groupin tuotto-odotuksiin negatiivisesti. Purmo Groupin tulosohjeistus on luonnosteltu ja laadittu sellaisella perusteella, joka on verrattavissa Purmo Groupin historiallisten taloudellisten tietojen kanssa ja on yhdenmukainen Purmo Groupin tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa.

Pääomamarkkinapäivä torstaina 2.12. klo 9.00–13.00

Analyytikot, sijoittajat ja mediat ovat tervetulleita Purmo Groupin pääomamarkkinapäivään 2.12.2021 klo 9.00–13.00 Miltton Houseen, Sörnäisten Rantatie 15, 00530 Helsinki, Suomi.

Tilaisuuden aikana Purmo Groupin johtoryhmä esittelee Purmo Groupin tammi-syyskuun 2021 osavuositiedot ja kertoo yhtiön liiketoiminnan tulevaisuudesta mukaan lukien sen strategiasta ja tavoitteista, Radiators ja Indoor Climate Systems (ICS) -divisioonista, sekä näkymistään.

Vallitsevien olosuhteiden ja COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi Purmo Group suosittelee osallistumaan pääomamarkkinapäivään etänä webcastin välityksellä. Online-osallistujat pääsevät tapahtumaan ilman rekisteröitymistä webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://worksup.com/vacpurmoevent. Osallistujat, jotka haluavat osallistua tilaisuuteen Miltton Housessa osoitteessa Sörnäisten Rantatie 15, pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan tapahtumaan etukäteen tämän linkin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/PurmoCMD.

Tilaisuus, mukaan lukien Q&A-istunnot, pidetään englanniksi. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat nähtävillä tilaisuuden jälkeen VAC:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.virala.fi/fi/de-spac/.

Lisätietoja:

Virala Acquisition Company:

Johannes Schulman, toimitusjohtaja, Virala Acquisition Company: puh. +358 50 321 7447

Purmo Group:

John Peter Leesi, toimitusjohtaja, Purmo Group: puh. +44 7444 152 123
Josefina Tallqvist, sijoittajasuhteet (vt.), Purmo Group: puh. +358 40 745 5276

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.virala.fi

Purmo Group lyhyesti – Purmo Group on yksi kansainvälisesti johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista. Yrityksen kattavaan tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, pyyhekuivaajat, lattialämmitysratkaisut, konvektorit, venttiilit ja säätölaitteet. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat, myyvät ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. www.purmogroup.com/

VAC lyhyesti – Virala Acquisition Company Oyj (VAC) on suomalainen, suomalaisille pääomamarkkinoille suunniteltu yritysostoyhtiö. VAC:in tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa yksi tai useampi yritysosto, ja niiden avulla luoda merkittävää arvoa niin osakkeenomistajille kuin kohdeyhtiölle, ja samalla monipuolistaa Suomen pääomamarkkinoita. VAC etsii yhtä tai useampaa yhtiötä ja/tai- liiketoimintaa, jotka ovat yritysarvolla mitattuna arvioilta 50-500 miljoonaa euroa. Perustajaosakkaana yhtiössä on teollinen omistajayhtiö Virala, joka on sitoutunut hankittavien yhtiöiden pitkäjänteiseksi ankkuriomistajaksi ja kehittäjäksi. www.virala.fi/

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään muulla sellaisella alueella tai sellaiselle alueelle, jossa niiden julkistaminen tai levittäminen rikkoisi soveltuvia lakeja tai sääntöjä tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi kenellekään henkilölle tai millekään taholle tai käytettäväksi kenenkään henkilön tai minkään tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole tarjous sulautumisvastikeosakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Sulautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä se ole VAC:n, Rettig Groupin tai Purmo Groupin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.
Tämä tiedote ei ole kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen eikä Esite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua osakeyhtiölain mukaista Purmo Groupin absorptiosulautumista VAC:iin, tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvin osin VAC:n yhtiökokouskutsuihin, Esitteeseen sekä riippumattomaan analyysiin niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Esitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot VAC:sta, Purmo Groupista ja niiden tytäryhtiöistä sekä VAC:n ja Purmo Groupin arvopapereista ja sulautumisesta. Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu, eikä niiden väitetä olevan kokonaisia tai täydellisiä, minkä lisäksi ne saattavat muuttua. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. VAC, Rettig Group tai Purmo Group tai mikään näiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä VAC:sta, Purmo Groupista, näiden arvopapereista ja sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit. Transaktiolla voi olla veroseuraamuksia Purmo Groupin osakkeenomistajille, joiden tulisi itsenäisesti hankkia veroneuvontaa.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhdistyneen Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. VAC tai Purmo Group tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että sulautumista pannaan täytäntöön tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Tämä tiedote sisältää taloudellisia tietoja koskien VAC:n ja Purmo Groupin ja niiden konsolidoitujen tytäryhtiöiden liiketoimintoja ja varoja. Näitä taloudellisia tietoja ei ole välttämättä tilintarkastettu, arvioitu tai vahvistettu itsenäisen tilintarkastustoimiston toimesta. Osa tähän tiedotteeseen sisällytetyistä taloudellisista tiedoista koostuu ”vaihtoehtoisista tunnusluvuista”. Nämä VAC:n ja Purmo Groupin määrittelemät vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien, samannimisten tunnuslukujen kanssa, eikä niitä tulisi tarkastella vaihtoehtona historiallisiin taloudellisiin tuloksiin tai muihin VAC:n tai Purmo Groupin IFRS:n mukaisten rahavirtojen mittareihin. Vaikka VAC:n ja Purmo Groupin johto käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja arvioidessaan taloudellista asemaa, tulosta ja maksuvalmiutta ja vaikka sijoittajat usein käyttävät tämän kaltaisia lukuja, analyyttisinä työkaluina ne ovat merkittävällä tavalla rajoittuneita, eikä niitä tulisi tarkastella erillisinä tai korvaavina IFRS:n mukaisesti raportoitavalle VAC:n tai Purmo Groupin taloudelliselle asemalle tai liiketoiminnan tulokselle.

Nordea ja SEB toimivat tässä tiedotteessa tarkoitetuissa asioissa yksinomaan VAC:n eivätkä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana Yhdysvaltojen ulkopuolella. Nordea ja SEB eivät vastaa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin VAC:lle eivätkä anna neuvoja järjestelystä tai mistään tässä tiedotteessa tarkoitetusta asiasta.


LIITE – Purmo Gropin valikoidut konsernintilinpäätöstiedot

Alla esitettävät valikoidut konsernitilinpäätöstiedot ovat peräisin Purmo Groupin tilintarkastetuista IFRS-standardien mukaisesti laadituista konsernitilinpäätöksistä 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta, suomalaisten kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti laaditusta tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä tilikaudelta 9.4.2018-31.12.2018 sekä IAS 34 – Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti laadituista Purmo Groupin tilintarkastamattomista konsernin osavuositiedoista 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, sisältäen vertailutietoina esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sekä keskeisistä taloudellisista tunnusluvuista, jotka kaikki sisältyvät 30.11.2021 julkaistuun Esitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa https://www.virala.fi/fi/de-spac/.


Konsernin tuloslaskelma

1.1.–30.9. 1.1.–31.12. 9.4.–31.12.
Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 2021 2020 2020 2019 2018
IFRS IFRS FAS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu)
Liikevaihto 620 981 485 123 671 178 696 797 405 746
Myytyjä tuotteita vastaavat kulut -470 272 -359 549 -498 374 -524 860 -312 808
Bruttokate 150 709 125 574 172 804 171 937 92 938
Myynnin ja markkinoinnin kulut -56 065 -52 360 -75 169 -83 168 -46 896
Hallinnon kulut -33 319 -31 333 -38 767 -44 187 -29 855
Tutkimus- ja kehitysmenot -4 423 -3 881 -5 238 -6 113 -3 778
Muut tuotot 1 505 1 081 1 618 2 027 2 026
Muut kulut -13 064 -6 024 -13 220 -12 600 -13 493
Liikevoitto 45 344 33 056 42 028 27 896 942
Rahoitustuotot 842 1 453 2 555 2 107 1 407
Rahoituskulut -6 696 -9 768 -12 661 -14 080 -18 993
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 855 -8 315 -10 107 -11 974 -17 587
Tulos ennen veroja 39 489 24 742 31 921 15 923 -16 645
Konserniavustukset 11 552
Tuloverot -11 633 -6 818 -6 645 -2 049 -5 658
Vähemmistölle kuuluva osuus -1
Tilikauden voitto 27 856 17 924 25 276 13 874 -10 751
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 27 400 17 655 24 854 13 750
Määräysvallattomille omistajille 456 269 422 124
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 2,48 1,59 2,25 1,36
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos (euroa)
2,46 1,58 2,23 1,35

Konsernin laaja tuloslaskelma

1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
Tuhatta euroa 2021 2020 2020 2019
IFRS IFRS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
Tilikauden voitto 27 856 17 924 25 276 13 874
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen 9 023 -2 334 -3 247 374
Eriin liittyvät tuloverot -1 805 467 91 205
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot ulkomaisista toiminnoista 1 351 -7 567 -8 026 424
Voitot rahavirran suojauksista -1 076 -796
Tulosvaikutteisiksi siirretyt suojausmenot 825 412
Eriin liittyvät tuloverot 50 77
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon
otettuna
8 368 -9 434 11 489 1 003
Tilikauden laaja tulos 36 224 8 490 13 787 14 877Konsernitase

30.9. 31.12. 1.1.
Tuhatta euroa 2021 2020 2020 2019 2019
IFRS IFRS IFRS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu)
VARAT
Liikearvo 369 194 365 228 365 392 365 105 365 163
Muut aineettomat hyödykkeet 36 232 38 389 37 990 39 648 2 510
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 127 400 134 943 133 292 148 395 135 774
Käyttöoikeusomaisuuserät 31 689 32 510 30 870 35 793 34 726
Muut saamiset 983 1 347 993 1 652 1 328
Laskennalliset verosaamiset 20 190 20 712 25 463 19 467 14 023
Etuuspohjaiset eläkevarat 6 598 2 178 2 129 1 539 523
Pitkäaikaiset varat yhteensä 592 285 595 306 596 130 611 599 554 047
Vaihto-omaisuus 143 560 111 913 105 296 114 389 111 207
Myyntisaamiset 142 598 95 902 53 061 67 255 90 743
Kauppahintasaaminen lähipiiriltä ja muut saamiset 30 590 96 615 24 980 81 484 103 504
Johdannaisinstrumentit 463 911 1 173 304 533
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 6 770 234 499 989 1 799
Rahavarat 32 167 11 862 55 012 12 642 14 488
Lyhytaikaiset varat yhteensä 356 148 317 437 240 020 277 064 322 273
VARAT YHTEENSÄ 948 433 912 743 836 151 888 662 876 318
OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA
Oma pääoma
Osakepääoma 3 3 3 3 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 482 850 498 690 497 505 513 964 491 613
Muut rahastot -4 566 -7 128 -7 032 -609 -1 483
Kertyneet voittovarat 32 274 1 492 201 -10 391 -14 491
Tilikauden voitto 27 400 17 655 24 854 13 749
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 537 961 510 712 515 532 516 716 475 641
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 761 1 602 1 755 1 333 1 659
Oma pääoma yhteensä 539 722 512 314 517 287 518 050 477 300
Velat
Lainat 7 791 40 159 30 191 62 949
Vuokrasopimusvelat 34 782 34 622 29 729 33 517 31 118
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 23 156 27 859 28 528 26 057 26 282
Muut velat 1 175 1 270 1 248 1 423 1 489
Varaukset 6 709 3 021 7 315 4 609 5 556
Laskennalliset verovelat 5 482 2 545 3 869 3 991 6 228
Pitkäaikaiset velat yhteensä 79 095 109 476 70 689 99 788 133 621
Lainat 100 138 115 975 94 487 110 131 98 985
Vuokrasopimusvelat 2 079 1 803 5 943 6 029 5 031
Ostovelat ja muut velat 212 856 164 487 141 627 148 089 158 830
Johdannaisinstrumentit 1 213 1 262 972 662 712
Varaukset 6 264 2 840 1 177 2 452 472
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 7 066 4 587 3 968 3 464 1 368
Lyhytaikaiset velat yhteensä 329 616 290 953 248 175 270 826 265 397
Velat yhteensä 408 711 400 430 318 864 370 614 399 018
OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 948 433 912 743 836 151 888 662 876 318

Konsernin rahavirtalaskelma

1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
Tuhatta euroa 2021 2020 2020 2019
IFRS IFRS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 27 856 17 924 25 276 13 874
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentuminen 23 438 22 168 29 688 26 336
Käyttöomaisuuden myyntivoitot -456 -46 -134 -351
Osakeperusteiset maksut 1 118 1 048 2 137 417
Rahoitustuotot ja -kulut 5 855 8 315 10 107 11 754
Tuloverot 11 633 3 504 6 650 2 049
Muut erät -2 502 2 801 -124
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 66 942 55 714 73 724 53 955
Nettokäyttöpääoman muutokset
Vaihto-omaisuus -35 296 -57 4 941 -2 082
Myyntisaamiset ja muut saamiset -89 378 -32 531 9 350 34 480
Ostovelat ja muut velat 70 222 22 175 2 886 -16 161
Varaukset ja työsuhde-etuudet 6 192 -1 118 -107
Maksetut korot -6 135 -10 568 -12 507 -12 562
Saadut korot 281 2 252 1 619 1 841
Maksetut verot, netto -9 658 -6 471 -9 963 -8 315
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 3 170 30 514 68 931 51 049
Investointien rahavirta
Saadut maksut käyttöomaisuuden myynnistä 702 705 1 441
Käyttöomaisuuden ostot -7 982 -7 281 -11 604 -31 163
Liiketoimintojen hankinnat -4 510 -3 430
Investointien nettorahavirta -11 790 -7 281 -10 899 -33 152
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot lähipiiriltä 15 816
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut lähipiirille -30 192 -33 757
Oman pääoman lisäys 308 472
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -7 316 -7 029 -9 445 -8 559
Lähipiirille maksetut osingot ja pääoman palautus -15 413 -14 976 -14 976 -4 151
Lyhytaikaisen lainan nosto 1 226
Lyhytaikaisen lainan takaisinmaksu -2 350
Lyhytaikaisen lainan nosto lähipiiriltä 10 191 89 000 10 386
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut lähipiirille -1 569 -50 128
Rahoitustoimintojen nettorahavirta -14 580 -23 574 -14 515 -19 793
Rahavarojen nettolisäys / vähennys -23 201 -341 43 517 -1 898
Rahavarat 1.1. 55 012 12 642 12 642 14 488
Rahavarojen muutos -23 201 -341 43 517 -1 898
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 356 -439 -1 147 51
Rahavarat kauden lopussa 32 167 11 862 55 012 12 642
9.4.–31.12.
Tuhatta euroa 2018
FAS
(tilintarkastettu)
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto (tappio) -10 751
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity rahavirtaa, sekä siirrot muihin rahavirtoihin
Poistot ja arvonalentumiset 21 372
Muut -466
Liiketoimet, joihin ei liity rahavirtaa, sekä siirrot muihin rahavirtoihin yhteensä 20 906
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot ja -kulut 17 584
Verot 5 658
Käyttöpääoman muutokset:  
Pitkäaikaisten muiden saamisten muutos -693
Myyntisaamisten muutos 43 140
Vaihto-omaisuuden muutos 18 965
Ostovelkojen muutos -11 328
Lyhytaikaisten muiden saamisten muutos -12 889
Lyhytaikaisten muiden velkojen muutos -409
Saadut korot 1 162
Maksetut korot -7 237
Muut rahoituserät, netto -451
Maksetut tuloverot -4 660
Liiketoiminnan nettorahavirta 58 997
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -19 083
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -635
Aineellisten käyttöomaisyyshyödykkeiden myynnit -19
Hankitut tytäryhtiöosakkeet -5 993
Muiden sijoitusten myynnit 2 035
Investointien nettorahavirta -23 695
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen nostot 3 809
Lyhytaikaisten velkojen muutos -16 244
Konsernitilin muutos -19 253
Suunnattu osakeanti 1 490
Rahoitusleasingvelkojen maksut -533
Rahoituksen nettorahavirta -30 730
Rahaverojen nettomuutos 4 571
Rahavarat tilikauden alussa 7 287
Valuuttakurssien vaikutus rahavaroihin 2 629
Rahavarat tilikauden lopussa 14 488

Keskeiset taloudelliset tunnusluvut

Taloudelliset tunnusluvut 30.9. ja 1.1.–30.9. 31.12. ja 1.1.–31.12. 1. 1.2019 ja 9.4–31.12.
Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 2021 2020 2020 2019 2018
IFRS IFRS FAS/IFRS2)
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto 620 981 485 123 671 178 1) 696 797 1) 405 746 1)
Liikevaihdon muutos, % 28,0 % -5,6 % -3,7 % n/a n/a
Liikevoitto 45 344 33 056 42 028 1) 27 896 1) 942 1)
Liikevoittomarginaali 7,3 % 6,8 % 6,3 % 4,0 % 0,2 %
Käyttökate 68 781 55 225 71 938 54 232 22 315
käyttökatemarginaali 11,1 % 11,4 % 10,7 % 7,8 % 5,5 %
Oikaistu käyttökate 81 296 61 211 85 120 65 409 34 017
Oikaistu käyttökatemarginaali 13,1 % 12,6 % 12,7 % 9,4 % 8,4 %
EBITA 47 529 35 196 44 944 29 217 12 564
EBITA-marginaali 7,7 % 7,3 % 6,7 % 4,2 % 3,1 %
Oikaistu EBITA 60 043 41 183 58 126 40 394 24 266
Oikaistu EBITA-marginaali 9,7 % 8,5 % 8,7 % 5,8 % 6,0 %
Tulos ennen veroja 39 489 24 742 31 921 1) 15 923 1) -16 645 1)
Tilikauden voitto/tappio 27 856 17 924 25 276 1) 13 874 1) -10 751 1)
Osakekohtainen tulos, EUR 2,48 1,59 2,25 1) 1,36 1) n/a
Liiketoiminnan rahavirta 3 170 30 514 68 931 1) 51 049 1) 58 997 1)
Nettokäyttöpääoma 96 061 61 206 33 464 54 149 74 952
Investoinnit 7 982 7 281 11 604 34 593 19 718
Yrityshankinnat (M&A) -4 510 -3 430 5 993
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden
jakso
58 045 78 869 94 201 55 049 n/a
Kassakonversio 55,2 % 99,8 % 110,7 % 84,2 % n/a
Rahavarat 32 167 11 862 55 0121) 12 6421) 14 4881)
Operatiivinen sijoitettu pääoma 291 382 267 047 235 616 277 985 247 962
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto 18,6 % 15,6 % 17,8 % 10,0 % 0,4 %
Nettovelka 112 623 180 697 75 148 167 226 183 557
Nettovelka/oikaistu käyttökate 1,1 2,3 0,9 2,6 n/a
Omavaraisuusaste 56,7 % 56,0 % 61,7 % 58,1 % 54,3 %
Oman pääoman tuotto 6,6 % 4,6 % 4,8 % 2,8 % n/a
____________________________
1) Tilintarkastettu
2) Purmo Group on perustettu 9.4.2018, ja konserni muodostettiin 1.6.2018, kun Purmo Group osti Purmo Groupin liiketoiminnan omistaneen Rettig ICC B.V:n osakkeet Rettig Groupilta. Purmo Groupin suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti laadittu konsernitilinpäätös tilikaudelta 9.4.2018–31.12.2018 sisältää näin ollen tiedot Purmo Groupin liiketoiminnasta seitsemän kuukauden ajanjaksolta alkaen hankinnasta ja päättyen vuoden 2018 loppuun. Tässä Esitteessa esitetyt konsernin tuloslaskelmatiedot tilikaudelta 9.4.2018–31.12.2018 on johdettu Purmo Groupin tilintarkastetusta suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti laaditusta konsernitilinpäätöksestä. Tasetiedot perustuvat IFRS:n mukaan raportoituun avaavaan IFRS-taseeseen 1.1.2019.

Tunnuslukujen laskentakaavat ja käyttötarkoitus

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus
Liikevoitto Tulos ennen veroja ja rahoitustuottoja ja -kuluja yhteensä (Liikevoitto). Liikevoittoa käytetään konsernin liiketoiminnan kannattavuuden mittaamiseen.
Liikevoittomarginaali Liikevoitto prosenttina liikevaihdosta.
Käyttökate Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate). Käyttökate on tunnusluku, jolla mitataan konsernin liiketoiminnan suorituskykyä ennen poistoja ja arvonalentumisia.
Käyttökatemarginaali Käyttökate prosenttina liikevaihdosta.
EBITA Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja. EBITA on tunnusluku, jolla mitataan konsernin liiketoiminnan suorituskykyä ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja, mukaan lukien tavaramerkkien poistot.
EBITA-marginaali EBITA prosenttina liikevaihdosta
Bruttokate Liikevaihto vähennettynä myytyjä tuotteita vastaavilla kuluilla.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut sisältävät yritysjärjestelyistä aiheutuvia transaktio- ja integrointikustannuksia, uudelleenjärjestelykustannuksia ja suorituskyvyn parantamisohjelmista aiheutuvia kuluja, kustannuksia, joita on syntynyt Purmo-konsernin perustamisen yhteydessä ja toimenpiteistä jotta Purmo Group voisi saavuttaa valmiuden toimia erillisenä yhtiönä, jotka eivät jatku sulautumisen jälkeen sekä Rettig Groupin omistuksesta aiheutuneita kustannuksia, joihin kuuluvat hallinnointipalkkiot ja Rettig Groupin vanhat kannustinjärjestelmät sekä muut kertaluonteiset kulut, kuten oikeudellisten vaateiden tai merkittävät kausien ulkopuoliset oikaisut ja poikkeukselliset käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa oikaisuissa otetaan huomioon erät, joita on oikaistu tiettyjen tapahtumien vuoksi, jotka muuten vaikuttavat eri ajanjaksojen vertailukelpoisuuteen, antaen täten johdolle ja sijoittajille paremman ymmärryksen vertailukelpoisesta toiminnasta.Oikaistu käyttökate, oikaistu käyttökatemarginaali, oikaistu EBITA ja oikaistu EBITA-marginaali esitetään liikevoiton, käyttökatteen ja EBITA:n lisäksi heijastamaan liiketoiminnan suorituskyvyn tuloksellisuutta ja oikaisemalla sellaisia eriä, joiden konserni katsoo vaikuttavan vertailukelpoisuuteen ("Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut").
Oikaistu käyttökate Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja.
Oikaistu käyttökatemarginaali Oikaistu käyttökate prosenttina liikevaihdosta.
Oikaistu EBITA EBITA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja.
Oikaistu EBITA-marginaali Oikaistu EBITA prosenttina liikevaihdosta.
Nettokäyttöpääoma (NWC) Purmo Groupin vaihto-omaisuus, operatiiviset saamiset ja muut operatiiviset velat. Nettokäyttöpääoma on hyödyllinen tunnusluku antamaan kuvan toimintoihin sitoutuneen suoran nettokäyttöpääoman tasosta ja sen muutosten seuraamiseen.
Investoinnit Investoinnit sisältävät Purmo Groupin investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, jotka on johdettu konsernin kunkin kauden rahavirtalaskelmasta. Investoinnit on tunnusluku joka antaa kuvan konsernin investoinneista aineellisiinkäyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.
Yrityshankinnat (M&A) Konsernin rahavirtalaskelmasta johdetut yrityshankinnat ja sijoitukset osakkuusyrityksiin. Yrityshankinnat kuvaavat konsernin investointeja yritysostoihin, joiden tarkoituksena on kasvattaa konsernin tuote- tai palvelutarjontaa, omaisuutta tai teknologioita, tuotantokapasiteettia tai suorituskykyä.
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso 12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja 12 kuukauden jakson investoinneilla. Oikaistu operatiivinen kassavirta kuvastaa konsernin annualisoitua operatiivista kassavirtaa, pois lukien oikaistut erät.
Kassakonversio Oikaistu operatiivinen kassavirta jaettuna viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistulla käyttökatteella. Kassakonversio tunnuslukua käytetään arvioimaan Purmo Groupin kykyä muuntaa liiketoiminnan tulos rahaksi. Tunnusluku osoittaa konsernin kykyä maksaa osinkoja ja / tai kerätä varoja yritysostoja tai muita transaktioita varten.
Operatiivinen sijoitettu pääoma Nettokäyttöpääoma, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuuserät. Sijoitettu pääoma kuvaa konsernin liiketoimintaan tehtyjä kokonaisinvestointeja.
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto jaettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla. Kuvastaa liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoa.
Nettovelka Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat (sisältäen pääomalainan) sekä pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset vuokravelat vähennettynä rahavaroilla. Kuvastaa korollisten saamisten ja korollisten velkojen nettomäärää.
Nettovelka /oikaistu käyttökate Nettovelka jaettuna oikaistulla käyttökatteella. Tunnusluku kuvastaa, kuinka nopeasti konserni voi maksaa nettovelan takaisin vuosissa mitattuna, käyttämällä oikaistua käyttökatetta (ilmaistuna vuosina). Tunnusluku on hyödyllinen kuvattaessa myös konsernin velkaantuneisuutta.
Omavaraisuusaste IFRS-konsernitilinpäätöksestä johdettu emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma jaettuna varoilla. Tunnusluku on hyödyllinen mitattaessa, kuinka suuri osa konsernin varoista on rahoitettu laskemalla liikkeeseen osakkeita ulkopuolisten lainojen sijaan.
Oman pääoman tuotto Konsernin viimeisen 12 kuukauden jakson emoyhtiön
omistajille kuuluva voitto jaettuna keskimääräisellä emoyhtiön omistajille kuuluvalla omalla pääomalla.
Esittää omistajien sijoittaman pääoman tuoton.

Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

EBITA:n, oikaistun EBITA:n, käyttökatteen ja oikaistun käyttökatteen täsmäytyslaskelma

1.1.–30.9. 1.1.–31.12. 9.4.–31.12.
Tuhatta euroa 2021 2020 2020 2019 2018
IFRS IFRS FAS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei
toisin ilmoitettu)
Liikevoitto 45 344 33 056 42 0281) 27 8961) 9421)
Liikevoittomarginaali 7,3 % 6,8 % 6,3 % 4,0 % 0,2 %
Poistot aineettomista hyödykkeistä 2 185 2 140 2 916 1) 1 3211) 11 6221)
EBITA 47 529 35 196 44 944 29 217 12 564
EBITA-marginaali 7,7 % 7,3 % 6,7 % 4,2 % 3,1 %
Poistot aineellisista hyödykkeistä 21 252 20 029 26 994 1) 25 015 1) 9 751 1)
Käyttökate 68 781 55 225 71 938 54 232 22 315
Käyttökatemarginaali 11,1 % 11,4 % 10,7 % 7,8 % 5,5 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut
Yritysjärjestelyihin liittyvät transaktio- ja
integrointikustannukset
22 172 382 1 495 730
Uudelleenjärjestelykustannukset ja tehostamisohjelmiin
liittyvät kertaluonteiset kustannukset
8 609 3 150 7 813 3 770 4 238
Purmo Groupin muodostuminen ja eriyttämisvalmisteluihin
liittyvät kulut
2 868 1 046 1 978 1 271
Hallinnointipalkkiot ja vanhat Rettig Groupin
kannustinohjelmat
1 365 1 619 2 873 4 593 5 157
Muut -350 136 48 1 577
Oikaisut yhteensä 12 514 5 987 13 182 11 177 11 702
Oikaistu käyttökate 81 296 61 211 85 120 65 409 34 017
Oikaistu käyttökatemarginaali 13,1 % 12,6 % 12,7 % 9,4 % 8,4 %
Poistot aineellisista hyödykkeistä 21 252 20 029 26 994 1) 25 015 1) 9 751 1)
Oikaistu EBITA 60 043 41 183 58 126 40 394 24 266
Oikaistu EBITA-marginaali 9,7 % 8,5 % 8,7 % 5,8 % 6,0 %
____________________________
1) Tilintarkastettu

Viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistun operatiivisen kassavirran ja kassakonversion täsmäytyslaskelma

1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
Tuhatta euroa 2021 2020 2020 2019
IFRS IFRS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
Viimeisen 12 kuukauden jakson Oikaistu käyttökate 105 204 79 020 85 120 65 409
Nettokäyttöpääoman muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan
-34 855 16 729 20 685 20 803
Viimeisen 12 kuukauden jakson Investoinnit -12 305 -16 880 -11 604  -31 163 
Viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistu operatiivinen kassavirta 58 045 78 869 94 201 55 049
Kassakonversio 55,2 % 99,8 % 110,7 % 84,2 %

Nettokäyttöpääoman, operatiivisen sijoitetun pääoman ja operatiivisen sijoitetun pääoman tuoton täsmäytyslaskelma

30.9. 31.12.
Tuhatta euroa 2021 2020 2020 2019
IFRS IFRS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
Vaihto-omaisuus 143 560 111 913 105 296 1) 114 389 1)
Operatiiviset saamiset2) 164 217 113 409 70 681 84 966
Operatiiviset velat3) 211 717 164 116 142 513 145 206
Nettokäyttöpääoma 96 061 61 206 33 464 54 149
Muut aineettomat hyödykkeet 36 232 38 389 37 990 1) 39 648 1)
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 127 400 134 943 133 292 1) 148 395 1)
Käyttöoikeusomaisuuserät 31 689 32 510 30 870 1) 35 793 1)
Operatiivinen sijoitettu pääoma 291 382 267 047 235 616 277 985
Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto 54 315 41 034 4) 42 028 27 896
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto 18,6 % 15,4 % 17,8 % 10,0 %
____________________________
1) Tilintarkastettu
2) Operatiiviset saamiset sisältävät 30.9.2021 myyntisaamiset sekä 21 143 tuhatta euroa muita lyhytaikaisia operatiivisia saamisia (30.9.2020: 17 005 tuhatta, 2020: 17 134 tuhatta, 2019: 17 169 tuhatta), jotka on esitetty erässä Kauppahintasaaminen lähipiiriltä ja muut saamiset, sekä 476 tuhatta euroa pitkäaikaisia saamisia (30.9.2020: 502, 2020: 487, 2019: 543), jotka sisältyvät erään muut saamiset.
3) Operatiiviset velat sisältävät 30.9.2021 210 543 (30.9.2020: 162 842, 2020: 142 748, 2019: 143 783) tuhatta euroa, jotka sisältyvät erään ostovelat ja muut velat, sekä 1 174 (30.9.2020: 1 274, 2020: 1 247, 2019: 1 423) tuhatta euroa jotka sisältyvät erään muut velat.
4) Viimeisen 12 kuukauden jakson kumulatiivinen liikevoitto 30.9.2020 sisältää 7 978 tuhatta euroa liikevoittoa vuoden 2019 viimeiseltä neljännekseltä.

Nettovelan täsmäytyslaskelma

30.9. 31.12. 1.1.
Tuhatta euroa 2021 2020 2020 2019 2019
IFRS IFRS IFRS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu)
Lainat (pitkäaikaiset) 7 791 40 159 30 191 62 949
Lainat (lyhytaikaiset) 100 138 115 975 94 487 110 131 98 947
Vuokrasopimusvelat (pitkäaikaiset) 34 782 34 622 29 729 33 517 31 118
Vuokrasopimusvelat (lyhytaikaiset) 2 079 1 803 5 943 6 029 5 031
Rahavarat -32 167 -11 862 -55 012 -12 642 -14 488
Nettovelka 112 623 180 697 75 1481) 167 2261) 183 5571)
____________________________
1) Tilintarkastamaton

Nettovelka/Oikaistu Käyttökate täsmäytyslaskelma

30.9. ja 1.1.–30.9. 31.12. ja 1.1.–31.12.
Tuhatta euroa 2021 2020 2020 2019
IFRS IFRS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton)
Nettovelka 112 623 180 697 75 148 167 226
Viimeisen 12 kuukauden jakson Oikaistu käyttökate 105 204 79 020 1) 85 120 65 409
Nettovelka/oikaistu käyttökate 1,1 2,3 0,9 2,6
____________________________
1) Viimeisen 12 kuukauden jakson kumulatiivinen Oikaistu Käyttökate 30.9.2020 sisältää 17 809 tuhatta euroa Oikaistua Käyttökatetta vuoden 2019 viimeiseltä neljännekseltä.

Omavaraisuusasteen täsmäytyslaskelma

30.9. 31.12. 1.1.
Tuhatta euroa 2021 2020 2020 2019 2019
IFRS IFRS IFRS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 537 961 510 712 515 532 516 716 475,703
Varat yhteensä 948 433 912 743 836 151 888 662 877 014
Omavaraisuusaste 56,7 % 1) 56,0 % 1) 61,7 % 1) 58,1 % 1) 54,2 % 1)
____________________________
1) Tilintarkastamaton

Oman pääoman tuoton täsmäytyslaskelma

30.9. ja 1.1.–30.9. 31.12. ja 1.1.–31.12.
Tuhatta euroa 2021 2020 2020 2019
IFRS IFRS
(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu)
Viimeisen 12 kuukauden jakson tilikauden voitto emoyhtiön
omistajille2)
34 600 23 461 24 854 13 750
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden alussa 515 532 516 716 516 716 475 641
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa 537 961 510 712 515 532 516 716
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma keskimäärin 526 7461) 513 7131) 516 1231) 496 1791)
Oman pääoman tuotto 6,6 %1) 4,6 %1) 4,8 %1) 2,8 %1)
____________________________
1) Tilintarkastamaton
2) Viimeisen 12 kuukauden jakson kumulatiivinen tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 30.9.2020 sisältää 5 806 tuhatta euroa kauden voittoa vuoden 2019 viimeiseltä neljännekseltä.
GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla